Kto i na co wydaje pieniądze z czwartej osi POPC?

W ramach czwartej osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) zarezerwowane zostało 57,7 mln euro na tzw. pomoc techniczną. Są to środki na wsparcie instytucji, które uczestniczą we wdrażania projektów POPC, np. w  ocenie wniosków, szkoleniu beneficjentów, kontroli projektów, promocji itd.

Podział środków na poszczególne osie w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa
(źr.http://www.polskacyfrowa.gov.pl/)

Są przyznawane w trybie pozakonkursowym. Przypadły czterem instytucjom zaangażowanym w POPC, tj. Ministerstwu Cyfryzacji, Ministerstwu Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.  Dzięki tym środkom instytucje te realizowały i realizują 19 projektów (stan na 2 stycznia 2017 r.). Część z nich, zgodnie z harmonogramem, została zakończona.  

Ministerstwo Cyfryzacji – największe projekty

Jeśli chodzi wartość projektów wsparcia z czwartej osi POPC, to liderem jest resort cyfryzacji. To pokazuje, że wziął na siebie główną odpowiedzialność za powodzenie unijnego programu.

Spośród pięciu przedsięwzięć z POPC realizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, największym wartościowo jest projekt „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych - etap I”, którego celem  jest m.in. rozpowszechnienie wiedzy na temat nowych przepisów wprowadzonych w ubiegłym roku. Przede wszystkim w znowelizowanej megaustawie telekomunikacyjnej. W ramach projektu mają być propagowane dobre praktyki w zakresie procesu inwestycyjnego w nowych warunkach prawnych, świadczone będą usługi doradcze dla podmiotów stosujących zmienione przepisy (beneficjentów PO PC, podmiotów publicznych i prywatnych). Resort ma też  uczestniczyć w stworzeniu niezbędnych narzędzi takich jak Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (prowadzony UKE). Planowane jest również nawiązanie dialogu i współpracy między regulatorami oraz podmiotami procesu inwestycyjnego (organy rządowe, samorządowe, podmioty prywatne). Według resortu, realizacja projektu jest niezbędna do stworzenia odpowiednich warunków sprawnej realizacji inwestycji w ramach 1.1 PO PC. W ramach tego projektu ministerstwo  ma do dyspozycji ponad 4,5 mln zł, które powinno wydać do końca tego roku.

Redukcji kosztów budowy sieci poświęcony był też inny projekt resortu cyfryzacji, sfinalizowany w końcu ubiegłego roku (według harmonogramu) „Wynagrodzenia MC w 2016 r. – projekt Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych”. Cel tego działania był identyczny, jak w projekcie poprzednim, ale jego wartość niższa – 516 tys. zł.

Innym projektem, o wartości 1,6 mln zł, prowadzonym przez resort cyfryzacji jest „Wsparcie organizacyjne i eksperckie MC jako IOUP w latach 2016-2017” (skrót IOPU oznacza Instytucję Otoczenia Umowy Partnerstwa). Najbardziej znaczącym wydatkiem w ramach tego projektu ma być  finansowanie umowy, w ramach której będą świadczone usługi doradcze w zakresie wsparcia wnioskodawców i beneficjentów projektów realizowanych w POPC. Ponadto przewidziane jest finansowanie szkoleń, kursów, staży i wyjazdów studyjnych pracowników, tłumaczenia aktów prawnych i innych dokumentów (których znajomość jest niezbędna do  realizacji POPC), koszty spotkań, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych oraz podróży służbowych, zagranicznych oraz krajowych. Na realizację tego projektu resort ma czas do końca tego roku