Łatwiej z wkładem niepieniężnym w drugim i trzecim konkursie POPC

Maksymalny poziom unijnego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów realizowanych w działaniu 1.1 I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wynosi 80 proc. dla Mazowsza i 85 proc. dla regionów słabiej rozwiniętych. Pozostała część wydatków kwalifikowalnych stanowi wkład własny beneficjenta. Wkładem mogą być środki finansowe lub wkład niepieniężny. Właściwy stosunek środków unijnych do wkładu własnego musi zostać zachowany dla całego projektu, a nie dla każdego wydatku z osobna. Wyjątek stanowią płatności na wydatki dokonywane ze środków zaliczki, które – zgodnie z umową o dofinansowanie – muszą być ponoszone w proporcji odpowiadającej udziałowi dofinansowania i wkładu własnego beneficjenta w projekcie.

Ze względu na zmiany w dokumentacji konkursowej obowiązującej w poszczególnych naborach projektów, kwestia kwalifikowalności wkładu własnego niepieniężnego rodziła wiele problemów. Obecnie możliwość pokrycia kosztów kwalifikowalnych wkładem niepieniężnym nie powinna już budzić żadnych wątpliwości. Oznacza to, że wnioskodawcy mogą wnosić wkład własny do projektu nie tylko w postaci określonej kwoty pieniężnej, ale także w formie np. urządzeń czy materiałów, których pozyskanie w trakcie realizacji projektu i tak byłoby niezbędne. Wkład niepieniężny może stanowić część albo całość wkładu własnego, który beneficjent zobowiązany jest pokryć z „własnej kieszeni”.

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach I Osi Priorytetowej POPC na lata 2014-2020 (dalej: Zasady), w brzmieniu obowiązującym w pierwszym naborze, mogły wprowadzać w błąd co do niepieniężnego wkładu własnego. Z uwagi na brzmienie podrozdziału 3.6 pkt. 2[1] uznawano za niedopuszczalne traktowanie wkładu niepieniężnego, jako wydatku kwalifikowalnego.

Sytuacja uległa zmianie w drugim naborze. Zasady zmodyfikowano, a analiza nowej wersji, w połączeniu z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), doprowadziła do wniosku, że wkład niepieniężny stanowiący część́ lub całość wkładu własnego, wniesiony na rzecz projektu, stanowi wydatek kwalifikowalny – o ile spełnia wymagane odpowiednimi dokumentami i przepisami prawa warunki. Interpretację podtrzymano także w trwającym aktualnie – trzecim – naborze wniosków o dofinansowanie.

W przypadku projektów wybranych do dofinansowania w drugim naborze i w odniesieniu do wniosków składanych w trwającym obecnie konkursie, możliwe jest więc wniesienie przez beneficjenta wkładu własnego w postaci niepieniężnej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu.

Warunki wniesienia wkładu niepieniężnego określono w Wytycznych i Zasadach lub w Katalogu wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dokument obowiązujący w III naborze; dalej: Katalog).

---------------------------------------

PRZYPISY

[1]Zgodnie z podrozdziałem 3.6 pkt. 2 Zasad, wkład niepieniężny, stanowiący część lub całość wkładu własnego, wniesiony na rzecz projektu, traktowany mógł być jako wydatek kwalifikowalny, tylko jeżeli został uwzględniony wprost w katalogu zamieszczonym w Zasadach.