Mali akcjonariusze Hawe przeciwko planom zarządu Mediatela

Akcjonariusze Hawe zrzeszeni w  Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych, posiadający  9,15 proc. akcji tej spółki, są zaniepokojeni działaniami zarządu  Mediatela, który chce zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Taki krok ma umożliwić – zdaniem zarządu Mediatela – obronę przez próbą wrogiego przejęcia Hawe. NWZA miałoby obniżyć kapitał zakładowy poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji do 0,5 zł z 1 zł. Środki uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego w łącznej kwocie ponad 65 mln zł miałyby zostać przekazane na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wyrównanie strat z lat ubiegłych.

Jednocześnie spółka chce podnieść kapitał zakładowy o blisko 131 mln zł poprzez emisję akcji serii C o wartości nominalnej 0,5 zł każda. Objęcie akcji serii C miałoby nastąpić w drodze złożenia przez spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149, wskazanym przez zarząd z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

– Oświadczamy, że chcemy  decydować o losach spółki przy współudziale wierzycieli, w tym największego ARP. Należy przypomnieć, że w kasach sądów zostały zdeponowane znaczne środki pieniężne ponad 100 mln zł. Również z informacji przekazanych nam przez prezesa Pawła Paluchowskiego w spółkach zależnych Hawe S.A. znajdują się znaczne środki pieniężne, które jak twierdzi prezes „nie można ruszyć” – podkreślają mniejszościowi akcjonariusze Hawe.

Według nich, do czasu kiedy nie zostaną opublikowane raporty spółki Hawe (jednostkowe i skonsolidowane) nigdy nie będzie wiadomo, jaki spółka posiada majątek, zobowiązania, ile pożyczyła, komu i na jakich zasadach, komu sprzedała za ile,  a przede wszystkim: czy w obecnej sytuacji zasadne jest podwyższenie kapitału w drodze emisji prywatnej kierowanej przez zarząd spółki.

Akcjonariuszy dziwi też fakt, braku wyceny majątku Mediatela przez biegłego rewidenta.  Uważają , że istnieje zagrożenie, że z chwilą podniesienia kapitału wszystkie aktywa i pasywa w tym od spółek zależnych ulegną „zatarciu i rozproszeniu”.

– Spółka Hawe S.A. posiada 99,69 proc. akcji  spółki Mediatel i 130 44  073 głosy na WZA. Zwołanie NWZA 8  maja 2017 r.  przed planowanym na 30 czerwca 2017 r. WZA  spółki Hawe S.A.,  uniemożliwia   nam współdecydowanie  o losach tej spółki – podkreślają mniejszościowi akcjonariusze.

Zwracają uwagę, że prezesem zarządu obu spółek tj. zarówno Hawe S.A. oraz spółki zależnej Medialel S.A., jest Paweł Paluchowski.

Ich zdaniem pozbawienie największego akcjonariusza Hawe S.A. prawa poboru w emisji publicznej  spowoduje  tzw. rozwodnienie kapitału, czyli procentowe zmniejszenie udziału dotychczasowego akcjonariusza w stosunku do całkowitej sumy kapitału akcyjnego. Korzystając z prawa poboru, Hawe S.A. miałaby on możliwość zachowania dotychczasowego stanu posiadania akcji w spółce akcyjnej.

– Jesteśmy przekonani że plany zarządu dotyczące emisji prywatnej, skierowanej do wyznaczonych adresatów a także  zasłanianie się obroną przed wrogim przejęciem, to nic innego jak próba wyprowadzenia cennych aktywów Mediatela  oraz pozbawianie Hawe S.A. kontroli nad spółką Mediatel. Pragniemy wyjaśnić, że podobne działania miały już miejsce w przeszłości ze strony prezesa Paluchowskiego, a dotyczyły sprzedaży za śmiesznie niskie kwoty większości udziałów w  spółkach zależnych Hawe S.A. tj. Hawe Budownictwo oraz ORSS, w wyniku czego Hawe S.A. utraciła kontrolę nad tymi spółkami – zauważają drobni akcjonariusze.

Dodają, że działaniami zarządu Mediatela zaniepokojeni są nie tylko akcjonariusze zrzeszeni w „Porozumieniu Hawe S.A”, ale i Agencja Rozwoju Przemysłu – największy wierzyciel grupy Hawe.

Wierzą jednak, że działania zarządcy sądowego  Hawe S.A. Wojciecha Makucia doprowadzą do: powstrzymania  emisji  akcji Mediatel S.A., opublikowania  wszystkich raportów finansowych spółki Hawe S.A.  również tych zaległych oraz do współdziałania ze wszystkimi stronami sporu i w konsekwencji do ugody pomiędzy wierzycielami.

Według nich, decyzje podejmowane przez prezesa Pawła Paluchowskiego szkodzą zarówno spółce Hawe S.A. jak również jej spółkom zależnym.

– Jako większościowy akcjonariusz spółki Hawe S.A. domagamy się przede wszystkim, zaprzestania niekorzystnej wyprzedaży majątku spółki Hawe S.A. oraz ich spółek zależnych, zwrotu wyprowadzonych udziałów ze spółek zależnych Hawe Budownictwo oraz ORSS, a także wierzytelności – postulują.

Według nich, jeżeli istnieje wola i chęć objęcia emisji przez wierzycieli, to emisja ta powinna zostać  skierowana do tych podmiotów z zachowaniem warunku, że w każdym przypadku większość akcji spółki Mediatel  będzie w rękach Hawe S.A.

Prezesowi Zarządu Hawe S.A. Pawłowi Paluchowskiemu nie udzielają  zgody, ani mandatu na podniesienie kapitału poprzez emisję akcji na warunkach wskazanych przez zarząd.