Opłata telekomunikacyjna w 2018 r. nie będzie obniżona

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że wskaźnik opłaty telekomunikacyjnej w 2018 r. będzie taki sam jak w tym roku, tj. na poziomie 0,05 proc. rocznych przychodów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (uzyskanych w roku obrotowym  poprzedzającym o dwa lata rok, za który ta opłata jest należna). Oznacza to też, że pozostaje  on na tym samym, niezmiennym, maksymalnym pod względem dopuszczalnej wysokości poziomie od 2009 r.

Roczna opłata telekomunikacyjna jest uiszczana od 2004 r. przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych określonych w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Opłata ta dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie telekomunikacji ponoszonych przez Ministra Cyfryzacji oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wysokość rocznej opłaty telekomunikacyjnej obliczana jest jako iloczyn rocznego przychodu danego przedsiębiorcy i wskaźnika opłaty telekomunikacyjnej na dany rok, określonego przez Ministra Cyfryzacji w komunikacie.

Jak wyjaśnia resort wysokość wskaźnika opłaty telekomunikacyjnej w 2018 roku, została obliczona jako iloraz wysokości wydatków Ministra Cyfryzacji oraz Prezesa UKE, związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji, przyjętych w ustawie budżetowej na 2017 r. i sumy rocznych przychodów przedsiębiorców telekomunikacyjnych z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, obowiązanych do uiszczenia opłaty, uzyskanych w 2016 r. Przy obliczeniu wysokości wskaźnika uwzględnione zostało również saldo za 2017 r., ponieważ przychody z opłaty w tym roku nie pokryły wydatków administracyjnych poniesionych w roku poprzednim.

Opłata powinna być uiszczona przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego przelewem bankowym na rachunek bieżący dochodów UKEj. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru sposobu uiszczenia opłaty telekomunikacyjnej – jednorazowo albo w ratach kwartalnych albo półrocznych.