REKLAMA

ORSS: Wypowiedzenie umowy na Warmii i Mazurach jest nieskuteczne. Robimy swoje

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmsowe (ORSS), której Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego wypowiedział umowę na operowanie siecią regionalną w tym województwie uważają, że wypowiedzenie jest nieskuteczne, a tym samym Umowa PPP nadal obowiązuje, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

ORSS w opublikowanym oświadczeniu przyznaje, że 15 grudnia 2016 roku otrzymały dokument pod nazwą „Oświadczenie Podmiotu Publicznego o Rozwiązaniu Umowy”.

Zarząd ORSS jednak zupełnie nie zgadza się wymienionymi w nim „rzekomymi” naruszeniami w zakresie realizacji przez operatora obowiązków wynikających z umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

– Zarząd spółki informuje, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy wielokrotnie wyczerpująco i merytorycznie odnosił się do formułowanych przez urzędników Urzędu Marszałkowskiego zarzutów odnoszących się do rzekomego niewywiązywania się przez ORSS z jej obowiązków wynikających z Umowy PPP, zwracając się z prośbą, aby Zarząd Województwa powstrzymał się od formułowania nieuprawnionych zarzutów oraz podejmowania działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na realizację Umowy PPP – oświadcza ORSS

Zdaniem zarządu ORSS sposób realizacji umowy PPP jest wynikiem niewypłacenia należnego spółce wynagrodzenia w wysokości ponad 64 mln zł (przekazane do depozytu sądowego), za co w pełni odpowiada zarząd województwa warmińsko–mazurskiego. W opinii ORSS, projekt realizowany na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno–prywatnym od początku nie miał wiele wspólnego z zasadą partnerstwa, a partner prywatny w wyniku działań partnera publicznego nie mających oparcia w umowie PPP rozpoznał straty w wysokości nie mniejszej niż 67 mln zł oraz może utracić prawo do pobierania pożytków w przyszłości w wysokości kilkuset milionów złotych.

ORSS stwierdza, że jeszcze w styczniu 2016 r. spółka wpłaciła w gotówce kwotę 5 mln zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy PPP i formułowała do zarządu województwa wniosek o odroczenie płatności stałego czynszu dzierżawnego, do czego była uprawniona na mocy Umowy PPP.

– Całkowicie bezpodstawne pozostają zarzuty wobec ORSS o rzekomym nie wykonywaniu Umowy PPP, a wręcz przeciwnie, ORSS pomimo nieotrzymania należnego wynagrodzenia realizuje obowiązek zapewnienia dostępu do sieci szerokopasmowej zgodnie z ofertą zatwierdzoną w roku 2015 przez Urząd, o czym świadczy m. in. to, że klienci ORSS mają świadczone usługi w trybie ciągłym – zapewnia ORSS.

W oświadczeniu wyjaśnia też, że prowadzone przez ORSS prace na sieci związane z przeniesieniem urządzeń do transmisji danych do bezpiecznego magazynu są wyrazem najwyższej dbałości o powierzony przez urząd majątek i prowadzone były w celu oczywistej konieczności obniżenia kosztów zarządzania siecią szerokopasmową. Kwestie ta według ORSS miały być omawiane z urzędnikami województwa co najmniej od połowy roku 2015, kiedy taką potrzebę spółka zakomunikowała.

Według ORSS również zarzut dotyczący nieutrzymywania zasilania niektórych węzłów w energię elektryczną jest całkowicie bezzasadny. To dlatego, że ORSS realizując umowę PPP jest zmuszona do ograniczenia kosztów i w przypadku w którym węzły nie są wykorzystywane do świadczenia usług, całkowicie naturalne jest obniżenie kosztów dostaw energii elektrycznej, do czego ORSS ma pełne prawo zgodnie z umową PPP.

 Sieć jest utrzymywana zgodnie ze standardami rynku operatorskiego, a zarzut o rzekomym nie wykonywaniu napraw sieci w reżimie czasowym SLA nie dotyczy fragmentów sieci, na której ORSS nie świadczy usług, co potwierdza m.in. praktyka na rynku usług telekomunikacyjnych. Zarzuty dotyczące niepoddawaniu się kontroli są jedynie skutkiem arbitralnych twierdzeń partnera publicznego wobec oczywistych faktów przeprowadzania takich kontroli w siedzibie spółki oraz w miejscu wykonywania umowy   stwierdza ORSS.

I informuje, że jeszcze w dniu 8 grudnia 2016 r. pracownicy ORSS wspólnie  z przedstawicielami urzędu dokonali kontroli polegającej na wykazaniu możliwości świadczenia usług dostępu do internetu w węzłach, w których zdemontowane były urządzenia aktywne, dowodząc faktu, że urządzenia te są całkowicie zbędne na obecnym etapie.

– Tym samym wobec nieprawdziwych zarzutów formułowanych względem ORSS, spółka oświadcza, iż złożone przez zarząd województwa oświadczenie jest nieskuteczne, a tym samym Umowa PPP nadal obowiązuje, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Wobec zaistniałej sytuacji zarząd spółki jednocześnie informuje, iż spółka działa bez zakłóceń oraz świadczy obowiązek zapewnienia dostępu dla swoich klientów na dotychczasowych zasadach. Zarząd spółki zapewnia, iż podejmie wszelkie kroki w celu ochrony interesów klientów, którym ORSS świadczy usługi dostępowe – kończy oświadczenie ORSS.