ORSS oferuje usługi lubelskiej RSS

Spółka Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS), będąca operatorem infrastruktury sieci regionalnych na Podkarpaciu oraz Warmii i Mazurach, przesłała nam swe stanowisko w związku z wypowiedzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym firmie Glenbrook Investments.

Oto jego treść:

Jako zarząd ORSS spółki będącej operatorem sieci szerokopasmowej w modelu zaprojektuj, wybuduj i operuj („DBO”) wybudowanej ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jesteśmy głęboko zaniepokojeni komunikatem umieszczonym na stronach TELKO.in w dniu 4 listopada 2016 r. dotyczącym wypowiedzenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego umowy o partnerstwie publiczno–prywatnym firmie Glenbrook Investments.

 

W naszej ocenie zaprzestanie działalności operowania regionalną siecią szerokopasmową na terenie województwa Lubelskiego wpływa negatywnie na postrzeganie przez jednostki administracji publicznej zasadności realizacji projektów w formule DBO. Przyjęty przez województwo model realizacji w formule DBO oznaczał bowiem zdjęcie kosztów utrzymania sieci z podmiotu publicznego i przeniesienia ich na operatora infrastruktury, co miało być korzystne i opłacalne dla partnera publicznego. Tymczasem model DBO wybrany przez samorząd lubelski, którego przedmiotem było zarządzanie lubelską regionalna siecią szerokopasmową przez okres 15 lat wraz z dostawą i instalacją sprzętu do transmisji danych przestaje być realizowany już na wstępnym jego etapie. Z oczywistych względów zachodzi w tej sytuacji ryzyko utraty trwałości projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku z uwagi na zaprzestanie świadczenia usług w okresie trwałości projektu istnieje konieczność oceny, czy nie nastąpiło uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez stronę prywatną. Może się bowiem okazać, że rzeczywistym celem projektu w formule DBO było jedynie umożliwienie uzyskania korzyści dla producenta i dostawcy sprzętu do transmisji danych. A to jest już jawne pogwałcenie unijnej zasady konkurencyjności.

 

Jest to tym bardziej istotne, iż w prowadzonym postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na wyłonienie operatora infrastruktury w województwie lubelskim wygranym przez Glenbrook Investments uczestniczyły inne spółki takie tj. Telepin S.A. oraz Green Operator Sp. z o.o. W trakcie prowadzonego dialogu spółka Telepin S.A. dwukrotnie przestrzegała podmiot publiczny poprzez składanie merytorycznych wniosków do Krajowej Izby Odwoławczej przed podejmowaniem przez urzędników niewłaściwych decyzji związanych z wyborem Glenbrook Investments. Negatywne skutki wyboru Glenbrook Investments obserwujemy obecnie – oferta przedstawiona przez spółkę należącą do Grupy Kapitałowej Hawe, która gwarantowała województwu realizację fazy operacyjnej przegrała z ofertą, która okazała się niemożliwa do realizacji.

 

W ocenie ORSS, sytuacja w jakiej obecnie znajduje się województwo lubelskie może mieć również negatywny wpływ na realizację II konkursu w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w którym przewidziano budżet ponad 300 mln zł, ale także w innych regionach w których działają Regionalne Sieci Szerokopasmowe oraz są wyznaczone obszary do inwestycji w ramach POPC.

 

Jako ORSS jesteśmy w stanie pomóc województwu lubelskiemu w tej patowej sytuacji tj. utrzymania trwałości projektu. Z uwagi na posiadane kompetencje, doświadczenie i uprawniania do działalności telekomunikacyjnej ORSS jest także w stanie pomóc w innym projekcie realizowanym w formule DBO przez Glenbrook Investments, tj. w projekcie na operowanie w województwie świętokrzyskim.

 

Pragniemy podkreślić, że nasze stanowisko jest zgodne z pismem Ministerstwa Rozwoju z połowy października 2016 r. wystosowanym do województw Polski Wschodniej, które dotyczy wspierania operatorów zarządzających sieciami w imieniu województw jak również stworzeniu odpowiednich warunków dla operatów telekomunikacyjnych chcących uczestniczyć w II konkursie dla I osi PO PC, którzy w opinii ministerstwa powinni korzystać z Sieci Szerokopasmowej Województw Polski Wschodniej.

 

Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że działalność ORSS jest w znacznym stopniu działalnością mającą charakter służby publicznej, gdyż ORSS realizuje cele związane z rozwojem obszarów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, wpływa na bezpośredni rozwój mniej zamożnych regionów Polski Wschodniej, stymuluje rozwój inwestycji oraz aktywizuje lokalną społeczność na terenach wiejskich oraz podmiejskich. Charakter prowadzonej działalności gospodarczej przez ORSS nie zakłada nacisku na osiąganie agresywnych wyników lecz przeciwnie – na niezbędne inwestycje w pierwszym okresie swojego funkcjonowania i jakość świadczonych usług.