Regulamin serwisu

 

1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady świadczenia i korzystania ze wszystkich usług (których nie określają regulaminy szczegółowe) w serwisie pod adresem http://www.telko.in zwanym dalej Serwisem.

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu powinni zapoznać się z Regulaminem. Korzystanie z zasobów Serwisu jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika na warunki Regulaminu oraz równoznaczne z zawarciem umowy na korzystanie z podstawowych usług Serwisu. Fakt zawarcia umowy nie nakłada na Użytkownika żadnych zobowiązań poza przestrzeganiem warunków Regulaminu.

3. Usługi Serwisu polegają na udostępnianiu użytkownikom treści tekstowych i audiowizualnych poprzez sieć teleinformatyczną (internet). Zakres usług Serwisu może ulegać zmianie.

4. Właścicielem i wydawcą Serwisu oraz dostawcą świadczonych za pośrednictwem Serwisu usług jest: TELKO.in Łukasz Dec z siedzibą przy ul.Ludwika Narbutta 29A/69, 00-536 Warszawa, REGON: 146-385-120, NIP: 951-143-89-89.

5. Serwis jest tytułem medialnym w rozumieniu ustawy "Prawo prasowe". Został zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem PR 18833. Funkcję redaktora naczelnego serwisu pełni Łukasz Dec.

6. Zespół Serwisu dokłada wszelkich starań, aby publikowane w nim materiały były wysokiej jakości i właściwie relacjonowały fakty, ale nie może dać pełnej gwarancji prawdziwości przedstawionych informacji, ponieważ bazuje na zewnętrznych źródłach informacji. W dziale "Komentarze" Serwisu publikowane są teksty, stanowiące wyraz osobistych i subiektywnych opinii autorów.

7. Dla zachowania zasady wolności słowo i w celu podtrzymania publicznej dyskusji Serwis udostępnia możliwość publikacji tekstów przez autorów nie stanowiących stałego zespołu Serwisu i nie musi się zgadzać z przedstawianymi przez nich poglądami.

8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie materiałów umieszczonych w zasobach Serwisu.

9. Materiały udostępniane w Serwisie i przez Serwis podlegają ochronie przewidzianej w przepisach polskiego prawa, w szczególności w ustawie "Prawo prasowe", ustawie "o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji", ustawie "o prawie autorskim i prawach pokrewnych", ustawie "Prawo własności przemysłowej" oraz ustawie "o ochronie baz danych".

10. Biuletyny TELKO.in, to usługa (dalej: "Usługa") polegająca na dostarczaniu materiałów publikowanych i nie publikowanych w Serwisie za pośrednictwem listów elektronicznych (lub: e-mail) na adresy poczty elektronicznej (lub: e-mail) podane dobrowolnie przez użytkowników Usługi podczas procesu rejestracji do Usługi. Na zasady jej świadczenia składają się w szczególności następujące elementy:

a) użytkownik Usługi poprzez proces pełnej i skutecznej rejestracji w Usłudze wyraża wolę otrzymawania Biuletynów TELKO.in na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i wyraża akceptację tych zasad;

b) system rejestracji w Usłudze zakłada dwustopniowy system potwierdzenia zapisu (tzw. double opt-in) poprzez rejestrację adresu e-mail w Usłudze i potwierdzenie woli otrzymywania Biuletynu;

c) dostawca Usługi może wysyłać Biuletyny TELKO.in do osób, które nie przeprowadziły opisanej wyżej procedury rejestracji i potwierdzenia, jeżeli poweźmie z innych, nie pozostawiających wątpliwości, źródeł wiedzę, że użytkownik wyraża wolę otrzymywania Biuletynów TELKO.in;

d) dostawca Usługi nie wysyła biuletynów do odbiorców, którzy nie zamawiali usługi w żaden z powyższych sposobów;

e) dostawca Usługi dokłada wszelkich starań, aby Biuletyny TELKO.in były technicznie dostępne dla każdego użytkownika Usługi, ale nie może zagwarantować poprawnego działania usługi na każdym systemie poczty elektronicznej;

f) Biuletyny TELKO.in wysyłane są cyklicznie (zgodnie z zasadami każdego Biuletynu) na adresy e-mail użytkowników, którzy poprzez proces pełnej i skutecznej rejestracji w Usłudze wyrazili wolę otrzymania Biuletynów;

g) dostawca Usługi gromadzi na potrzeby świadczenia Usługi adresy e-mail. Dostawca Usługi może również gromadzić inne dane osobowe użytkowników Usługi;

h) dostawca Usługi w dobrej wierze domniemuje, że użytkownik Usługi ma pełne prawo dysponowania kontem poczty elektronicznej przypisanym do adresu e-mail podanym podczas pełnego i skutecznego procesu rejestracji do Usługi. Dostawca Usługi nie odpowiada za nieutoryzowane wykorzystanie adresu i konta e-mail wbrew intencjom i wiedzy ich prawnego dysponenta;

i) użytkownik Usługi ma prawo w każdej chwili usunąć swój adres e-mail (oraz inne dane osobowe) z bazy adresów e-mail odbiorców poszczególnych Biuletynów TELKO.in poprzez kliknięcie w link rezygnacji zawarty w każdym Biuletynie lub poprzez jasne sformułowanie woli za pośrednictwem listu elektronicznego wysłanego na adres: biuletyn@telko.in. Usługodawca zastrzega 12-godzinny termin na realizację takiego zlecenia i związane z tym ewentualne następstaw (np. odebranie przez użytkownika Usługi Biuletynu już po dacie zlecenia usunięcia adresu);

j) zasady wykorzystania zgromadzonych na potrzeby Usługi adresów e-mail (i innych danych osobowych) opisane są w pkt.5 Polityki prywatności Serwisu;

k) dane użytkowników gromadzone na potrzeby świadczenia Usługi są przetwarzane tylko i wyłącznie przez wydawcę Serwisu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

l) dostawca Usługi zastrzega sobie prawo do umieszczania w treści Biuletynów TELKO.in informacji handlowych, reklam, materiałów autopromocyjnych itp. materiałów wykraczających poza definicję redakcyjnych materiałów informacyjnych;

ł) dostawca Usługi zastrzega sobie prawo wysyłania na adresy e-mail zgromadzone w związku z realizacji Usługi informacji handlowych, reklam, materiałów autopromocyjnych i tym podobnych materiałów wykraczających poza definicję redakcyjnych materiałów informacyjnych. Dostawca Usługi oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby dostawa tego typu materiałów nie stanowiła nadmiernej uciążliwości dla użytkowników Usługi;

m) dostawca Usługi zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczanie usługi w dowolnym czasie, ale nie wcześniej, niż na siedem dni po przekazaniu użytkownikom informacji o takim zamiarze.

11. Praca.TELKO.in, to dedykowany subserwis (dalej: "Subserwis Praca") ogłoszeń o pracę prowadzony w ramach Serwisu. Jego celem jest komunikacja pomiędzy poszukującymi pracy i poszukującymi pracowników poprzez publikowanie ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska. Na zasady działania Subserwisu Praca składają się w szczególności następujące elementy:

a) działanie Subserwisu Praca polega na publikacji ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska pracy na podstawie pisemnego (także w formie elektronicznej) zlecenia Ogłoszeniodawców i umożliwienie przeglądania tych ogłoszeń Użytkownikom Subserwisu Praca;

b) Wydawca Serwisu TELKO.in nie gromadzi żadnych informacji udostępnianych przez Użytkowników Subserwisu Praca, a w szczególności:

  • adresów e-mail,
  • treści aplikacji i innych materiałów przesłanych Ogłoszeniodawcom za pośrednictwem Subserwisu Praca;

c) oferta Subserwisu Praca dostępna jest dla poszukujących pracy (Użytkowników) bezpłatnie;

d) oferta Subserwisu Praca dostępna jest dla Ogłoszeniodawców odpłatnie na zasadach zawartych w cenniku;

e) Wydawca Subserwisu Praca nie weryfikuje prawdziwości informacji zawartych w przyjętych do publikacji ogłoszeniach;

f) Wydawca Subserwisu Praca zakłada aktualność ogłoszenia w ramach czasowych zleconych przez Ogłoszeniodawcę i nie odpowiada za realną aktualność ogłoszeń, a w szczególności za wcześniejsze zakończenie przez Ogłoszeniodawcę rekrutacji, która jest przedmiotem ogłoszenia;

g) Wydawca Subserwisu Praca udostępnia narzędzia komunikacyjne oraz publikuje dane kontaktowe ogłoszeniodawców w celu umożliwienia wysłania aplikacji o pracę;

h) Wydawca Subserwisu Praca dołoży wszelkich starań o poprawne działanie narzędzi komunikacyjnych oraz prawidłowość publikowanych danych kontaktowych, ale nie może w pełni zagwarantować skutecznego kontaktu pomiędzy Użytkownikiem i Ogłoszeniodawcą, a zatem ponosić ewentualnych konsekwencji nie dojścia tego kontaktu do skutku,

i) narzędzia komunikacyjne Subserwisu Praca ograniczają możliwość wysyłki aplikacji do określonych typów plików elektronicznych oraz ich wielkości. Informacje na ten temat zawsze są dostępne w oknie formularza komunikacyjnego;

j) przesyłanie za pośrednictwem narzędzi komunikacyjnych Subserwisu Praca oraz za pośrednictwem publikowanych w nim danych kontaktowych Ogłoszeniodawców treści:

  • obraźliwych,
  • sprzecznych z prawem i dobrym obyczajem,
  • naruszających dobra osobiste osób trzecich,
  • reklamujących towary i usługi oraz wszelkie treści o charakterze komercyjnym,
  • mających charakter spamu,
  • zakłócających prawidłowe i celowe funkcjonowania systemów teleinformatycznych,

jest niezgodne z zasadami działania Subserwisu Praca;

k) Właściciel i Wydawca Serwisu TELKO.in dołoży wszelkich starań, aby działania wspomniane w pkt. 11.j) nie miały miejsca, ale nie ma technicznych możliwości całkowitego ich wyeliminowania, a zatem wzięcia odpowiedzialności za ich ewentualne skutki.

12. Z usług Serwisu może korzystać każdy, kto posiada dostęp do publicznej sieci teleinformatycznej (internet) i dysponuje terminalem wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie.

13. Użytkownik zobowiązuje się do nie stosowania technik i urządzeń, które mogłyby zakłócić pracę infrastruktury teleinformatycznej Serwisu.

14. Udostępnianie zasobów Serwisu może być okresowo zawieszane na czas prac konserwacyjnych, na czas prac związanych z modyfikacją lub rozbudową serwisu.

15. Przetwarzanie danych Użytkowników przez Serwis ujęte zostało w Polityce prywatności.

16. Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści Regulaminu, o czym Użytkownicy Serwisu będą poinformowani z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem!