Resort cyfryzacji broni strategii 5G

Uwagi do projektu dokumentu „Strategia 5G dla Polski” zgłosiło 38 podmiotów.
(źr. TELKO.in)

To nieprawda, że „Strategia 5G dla Polski” była opracowywana za plecami Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Przedstawiciele regulatora byli członkami wielu zespołów tematycznych przygotowujących dokument. A UKE pomimo ustaleń i monitów nie dało wkładu od zespołu ds. widma radiowego, za którego prace było odpowiedzialne – twierdzi Ministerstwo Cyfryzacji.

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii „5G dla Polski” wraz z zestawieniem zgłoszonych uwag oraz stanowiskiem resortu  do nich.

Uwagi zgłosiło 38 podmiotów, między innymi:

  • Urząd Komunikacji Elektronicznej,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
  • Prezydent Miasta Łodzi,
  • Marszałek Województwa Łódzkiego,
  • Polska Izba Komunikacji Elektronicznej,
  • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

oraz wiele innych organizacji pozarządowych, a także osób prywatnych. 

Jak podkreśla resort cyfryzacji w blisko połowie stanowisk wyrażono poparcie dla założeń Strategii 5G”. Zgłoszone uwagi dotyczyły przede wszystkim zmiany rangi konsultowanego dokumentu  z ministerialnego na rządowy  oraz większego powiązania dokumentu ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Odpór dla krytyki UKE

Najbardziej krytyczny wobec dokumentu przedstawionego przez resort cyfryzacji był prezes UKE. Jednak ministerstwo odrzuca większość zgłoszonych przez regulatora rynku telekomunikacyjnego uwag.

UKE zarzucał m.in autorom opracowania, że w materiale zabrakło konkretnych odniesień do aktualnych problemów, w szczególności dotyczących norm promieniowania oraz kompatybilności elektromagnetycznej, aspektów technicznych, niezbędnych zmian legislacyjnych oraz gospodarki zasobami częstotliwości. Zwrócił uwagę także na brak realnego planu wdrożenia, obejmującego harmonogram ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań. Prezes UKE wskazywał też, że sam nie miał wpływu na treść projektu strategii.

Resort cyfryzacji widzi sprawę zupełnie inaczej. Przekonuje, że „Strategia 5G dla Polski” zawiera szczegółową analizę wszystkich zagadnień wskazanych przez UKE. Według ministerstwa, kwestie te były przedmiotem prac zespołów tematycznych powołanych przez Radę Porozumienia na rzecz Strategii 5G dla Polski, której członkiem jest również Prezes UKE.

Oznacza to, że na każdym etapie prac przygotowawczych Prezes UKE oraz jego przedstawiciele mieli możliwość kształtowania stanowiska poszczególnych zespołów. Resort wylicza, że przedstawiciele UKE są członkami zespołów tematycznych w zakresie: widma, testów i pilotaży, regulacji prawnych oraz promocji. Co więcej, przewodniczącym zespołu ds. widma radiowego jest przedstawiciel UKE. Jednak Ministerstwo Cyfryzacji, pomimo poczynionych ustaleń i wielokrotnych monitów, nie uzyskało akurat z jego strony wkładu do Strategii.