Warmińsko-mazurskie wypowiedziało umowę ORSS

Aktualizacja 14:48

Biuro prasowe zarządu województwa przesłało nam wykaz zarzutów, jakie wysuwa pod adresem ORSS, i które stały się podstawą do wypowiedzenia umowy z partnerem prywatnym.

1) wykorzystywanie składników majątkowych wniesionych przez Województwo składających się na Sieć Telekomunikacyjną powstałą w ramach Umowy PPP w sposób oczywiście sprzeczny z przeznaczeniem określonym w Umowie PPP, a to poprzez:

a) pozbawienie węzłów zasilania w energię elektryczną;

b) demontaż urządzeń w węzłach dystrybucyjnych;

2) nieuzupełnienie przez partnera prywatnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z umową PPP;

3) niezapłacenie przez partnera prywatnego czynszu dzierżawnego za rok 2016;

4) nieprzedstawienie przez partnera prywatnego osoby biegłego rewidenta do zatwierdzenia przez podmiot publiczny oraz raportu wraz z wynikami audytu sporządzonego przez biegłego rewidenta;

5) nie wykazanie stosownymi dokumentami finansowo-księgowymi zerowego lub ujemnego wyniku kalkulacyjnego operatora Infrastruktury w poprzednim roku obrachunkowym pomniejszonego o należny w danym roku podatek dochodowy oraz o czynsz należny Podmiotowi Publicznemu, co potwierdziłoby brak konieczności wypełnienia obowiązku przedłożenia planu inwestycji rozwojowych na rok 2016;

6) niewykonanie przez partnera prywatnego obowiązku przedłożenia planu operacyjnego uwzględniającego poprawki i uwagi podmiotu publicznego oraz uniemożliwienie powołania komisji polubownej;

7) powtarzające się nienależyte wykonywanie obowiązków określonych w umowie PPP, stanowiących podstawę do naliczenia kary umownej, a to poprzez:

a) niewykonanie przez partnera prywatnego obowiązków polegających na nieprzekazaniu podmiotowi publicznemu umów dostępowych;

b)   niewykonanie przez partnera prywatnego obowiązków w zakresie bieżącego prowadzenia dokumentacji technicznej przedsięwzięcia pozwalającej na jej pełną identyfikację, analizę, możliwość operowania oraz audytowania;

c) niewykonanie przez partnera prywatnego obowiązku przedstawienia planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń;

d) niewykonanie przez partnera prywatnego kluczowego obowiązku poddania się kontroli i monitoringowi podmiotu publicznego w zakresie ksiąg rachunkowych prowadzonych przez partnera prywatnego w odniesieniu do wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa - w celu weryfikacji i kontroli prawidłowości i rzetelności wykonywania zobowiązań z umowy PPP;

e) niewykonanie przez partnera prywatnego kluczowego obowiązku poddania się kontroli i monitoringowi podmiotu publicznego w miejscu realizacji przedsięwzięcia w celu weryfikacji i kontroli prawidłowości i rzetelności wykonywania zobowiązań z umowy PPP;

f) niewykonanie obowiązku zapewnienie wobec województwa warunków SLA w zakresie czasu reakcji na awarię oraz czasu usunięcia awarii;

g) niewykonanie przez partnera prywatnego obowiązków umowy PPP poprzez uniemożliwienie wykonywania podmiotowi publicznemu przewidzianych umową PPP uprawnień do uzyskiwania dostępu do informacji niezbędnych dla oceny prawidłowości wykonywania umowy PPP oraz stanu zaawansowania realizacji umowy PPP, w szczególności do informacji zawartych w dostarczonych przez partnera prywatnego w wykonaniu umowy PPP systemach informatycznych w tym w systemie zarządzania siecią i usługami (OSS/BSS) oraz systemie paszportyzacji sieci oraz informacji dotyczących działań związanych z demontażem komponentów Infrastruktury aktywnej sieci SSPW z węzłów dystrybucyjnych sieci SSPW;

h) niewykonanie przez partnera prywatnego obowiązków poprzez niewykazanie przez partnera prywatnego w sposób skuteczny zdolności wskazanych przez województwo części sieci do świadczenia usług dostępowych;

i) niewykonanie przez partnera prywatnego obowiązku poprzez nie uzupełnienie raportów dotyczących wskaźników KPI.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego poinformował o wypowiedzeniu w dniu wczorajszym umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na budowę i operowanie regionalną siecią szerokopasmową. Partnerem województwa były (formalnie: wciąż jeszcze są) Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe z grupy Hawe.

W wypowiedzeniu zarząd województwa punktuje partnerowi kilkanaście „rażących naruszeń” warunków umowy w obszarze eksploatowania i udostępniania infrastruktury RSS, m.in. niepłacenie czynszu za 2016 r., doprowadzenie do odcięcia zasilania w węzłach, demontaż sprzętu, niedotrzymanie SLA, czy też nie zapewnienie partnerowi publicznemu niezbędnych informacji. Wypowiedzenie ma charakter natychmiastowy (nie wiemy jeszcze, czy ORSS zgadza się z zarzutami wysuniętymi przez partnera publicznego).

– Województwo zwraca się do operatorów telekomunikacyjnych korzystających za pośrednictwem ORSS Sp. z o.o. z warmińsko-mazurskiej regionalnej sieci szerokopasmowej z prośbą o pilny kontakt w celu ustalenia zasad współpracy z Województwem jako operatorem sieci. Województwo zapewnia, że dochowa wszelkich starań, aby świadczenie usług odbywało się bez szkody dla klientów sieci – podaje zarząd województwa w komunikacie.

Warunki umowy województwa z ORSS przewidują procedurę przekazania infrastruktury województwu przez operatora infrastruktury, która się ma teraz zacząć.

To już drugi przypadek rozwiązania współpracy pomiędzy władzami wojewódzkimi a operatorem RSS. Pierwszy miał miejsce w Lubelskiem.