Częstotliwościowa nowelizacja Pt bliżej i konkretniej

Miesiąc temu sygnalizowaliśmy, że Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej pracuje nad kolejną nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego. Ta miałaby objąć m.in. zmiany w zarządzaniu widmem radiowym w Polsce. Informacja o tej nowelizacji znalazła się już w wykazie planowanych legislacji, jaki prowadzi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Opublikowane założenia przewidują istotne wzmocnienie roli Prezesa UKE w gospodarowaniu widmem radiowym. Zakładają bowiem:

 1. rozszerzenie katalogu przypadków, w których zmiana decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym,
 2. usprawnienie przewidzianego przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne postępowania selekcyjnego na rezerwację częstotliwości (przetarg, aukcja, konkurs) poprzez:
  • wprowadzenie do ustawy instytucji depozytu w przypadku aukcji,
  • zwiększenie kwoty wadium w przypadku przetargu lub aukcji,
  • określenie przypadków, w których depozyt lub wadium ulega przepadkowi,
  • modyfikację przepisów określających warunki uczestnictwa w postępowaniu selekcyjnym, w tym także w zakresie „spectrum capów”,
  • wprowadzenie zasady, że dla podmiotów wyłonionych w postępowaniu selekcyjnym decyzja rezerwacyjna wydawana jest z urzędu, a nie wymaga (jak to jest obecnie), złożenia wniosku,
  • określenie konsekwencji nieuczciwych zachowań uczestników podczas postępowania selekcyjnego dla udziału w kolejnych postępowaniach zmierzających do rozdysponowania częstotliwości,
 3. wprowadzenie dodatkowej przesłanki umożliwiającej cofnięcie lub zmianę rezerwacji częstotliwości przez Prezesa UKE z urzędu, w związku z koniecznością realizacji zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących gospodarowania częstotliwościami lub z prawa Unii Europejskiej,
 4. modyfikacja zasad przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres na wniosek podmiotu, w tym w szczególności wprowadzenie dodatkowej przesłanki odmowy dokonania przez Prezesa UKE takiego przedłużenia w sytuacji, kiedy uniemożliwiałoby to realizację zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących gospodarowania częstotliwościami lub z prawa Unii Europejskiej,
 5. wprowadzenie regulacji pozwalającej Prezesowi UKE na ogłoszenie z własnej inicjatywy przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację częstotliwości nie tylko w przypadku posiadania wiedzy o zainteresowaniu zasobami częstotliwości, które są już dostępne. Postępowanie będzie mogło być ogłoszone także w stosunku do zasobów, które będą dostępne dopiero w przyszłości z zastrzeżeniem, że częstotliwości te będą mogły być wykorzystywane po tym jak staną się dostępne,
 6. wprowadzenie możliwości dokonania przez Prezesa UKE w drodze decyzji, zmiany przydzielonych rezerwacji częstotliwości w celu zapewnienia ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości

(...)

Powyższe założenia będą musiały przybrać jeszcze formę właściwego projektu ustawy, który będzie przedmiotem konsultacji społecznych, a potem prac w Parlamencie.

Przyjęcie nowelizacji planowane jest na przełom II i III kwartału bieżącego roku, czyli prawdopodobnie już po wakacjach.