REKLAMA

Polityka prywatności

 1. Wydawcą Serwisu dostępnego pod adresem https://www.telko.in jest TELKO.in Łukasz Dec z siedzibą przy ul.Ludwika Narbutta 29A/69, 00-536 Warszawa, REGON: 146-385-120, NIP: 951-143-89-89. Użytkownicy korzystający z zasobów Serwisu akceptują tym samym obowiązujące w Serwisie zasady gromadzenia i przetwarzania informacji zwane dalej "Polityką prywatności".
 2. Administratorem danych osobowych, jakie mogą być gromadzone przez Serwis jest podmiot wymieniony w pkt. 1 Polityki Prywatności.
 3. Każdy Użytkownik może się skontaktować z Administratorem danych osobowych z wykorzystaniem danych kontaktowych Serwisu.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z "Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE."
 5. Do publicznych zasobów serwisu co do zasady można uzyskać dostęp bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych Użytkownika. Wyjątkiem są usługi:
  1. Biuletyny Informacyjne TELKO.in (patrz: pkt.11 Polityki Prywatności).
 6. Systemy informatyczne Serwisu automatycznie zbierają i przetwarzają informacje generowanie przez Użytkowników, m.in. adresy IP z których następuje połączenie z serwerami serwisu, lokalizacja terminala i zachowania Użytkowników w zasobach serwisów, typ przeglądarki, rozdzielczość i kolor ekranu terminala, typ systemu operacyjnego, informacja o obsłudze języka Java, czy wersji dodatku Flash itp. Zbierane są również informacje demograficzne, o zainteresowaniach itp. Informacje te służą do zarządzania i optymalizacji technicznej infrastruktury serwisu, do planowania polityki rozwoju oraz do celów komercyjnych.
 7. Powyższe dane osobowe przetwarzane są w okresie świadczenia usług Serwisu oraz - wyłącznie dla celów analitycznych i statystycznych - także po zakończeniu świadczenia usług Serwisu.
 8. Wszystkie powyższe informacje są agregowane do ogólnej postaci statystycznej i nie są generowane, analizowane w przypisaniu do jakiegokolwiek indywidualnego parametru użytkownika, jak np. adres IP, czy plik cookies itp. Nie ingerujemy w prywatność żadnego z naszych Użytkowników, a także nie udostępniamy żadnych zindywidualizowanych danych o naszych Użytkownikach stronom trzecim.
 9. Dane wspomniane w pkt.6 mogą być przetwarzane przez Partnerów Serwisu wyłącznie na potrzeby technicznej obsługi działania Serwisu.
 10. Właścicielowi danych osobowych, które umożliwiają na jednoznaczne zidentyfikowanie jego osoby w każdej chwili przysługuje prawo:
  1. wglądu do przetwarzanych danych,
  2. zmiany przetwarzanych danych,
  3. żądania do zaprzestania przetwarzania danych,
  4. usunięcia danych z zasobów Administratora.
 11. Na potrzeby usługi Biuletyny TELKO.in opisanej w pkt. 10 Regulaminu Serwis gromadzi dane osobowe użytkowników Serwisu, a w szczególności adresy e-mail. Przetwarzanie tych danych regulują ogólne zapisy Polityki Prywatności o przetwarzaniu danych, a ponadto następujące zasady:
  1. podanie adresów e-mail jest niezbędnym warunkiem świadczenia usługi Biuletyny TELKO.in,
  2. adres e-mail mogą być wykorzystywane do działań marketingowych tj. do wysyłki nieprofilowanych treści reklamowych,
  3. procesorem danych na potrzeby usługi Biuletyny TELKO.in jest: Freshmail Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-406 przy Al. 29 Listopada 155 c na podstawie Umowy Powierzenia i Przetwarzania Danych Osobowych z dnia 25 kwietnia 2018 roku zawartej z TELKO.in Łukasz Dec,
  4. Freshmail Sp.z o.o. może udostępniać dane osobowe przetwarzane na zlecenie TELKO.in Łukasz Dec sub-procesorom wyłącznie w związku z obsługą informatyczną usługi TELKO.in,
  5. każdy właściciel danych osobowych zgromadzonych w opisanej wyżej bazie ma prawo zlecenia zmiany lub wykasowania tych danych poprzez wyrażanie w niebudzący wątpliwości sposób takiej woli na adres: biuletyn@telko.in.
 12. Ochrona danych osobowych Serwisu jest wyłączona na żądanie uprawnionego organu państwowego w granicach określonych przepisami obowiązującego prawa, a także w sytuacji konieczności analizy prób naruszenia bezpieczeństwa zasobów Serwisu przez jego służby techniczne.
 13. Systemy informatyczne Serwisu zapisują w pamięci terminala Użytkownika pliki cookies w celu optymalnego działania i wyświetlania zasobów Serwisu na terminalu. Wykorzystujemy pliki cookies wyłącznie w tym celu i nie udostępniamy ich stronom trzecim. Użytkownik może na swoim terminalu wyłączyć, lub ograniczyć możliwość zapisywania plików cookies przez zewnętrzne systemy informatyczne, ale to może oznaczać niewłaściwe działanie zasobów Serwisu.
 14. Dane podawane przez naszych Użytkowników w ramach korespondencji z Serwisem traktowane są jak prywatna korespondencję między Wydawcą, a Użytkownikiem i nie są gromadzone w żadnym zbiorze, a wykorzystywane wyłącznie w celu możliwości zwrotnej korespondencji z Użytkownikiem. Nie udostępniamy tych danych stronom trzecim.
 15. Właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych.
 16. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych ich właścicielowi przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego urzędu nadzoru.
 17. Rozwój technologii oraz rozwój oferty, zasobów i funkcji Serwisu może w przyszłości spowodować zmianę Polityki prywatności.

  Jeżeli Użytkownika uzna powyższe informacje za niewystarczające, prosimy o kontakt na adres e-mail telko[at]telko.in. Chętnie udzielimy wszelkich dodatkowych wyjaśnień.