Regulamin serwisu

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady świadczenia i korzystania ze wszystkich usług (których nie określają regulaminy szczegółowe) w serwisie internetowym pod adresem https://www.telko.in zwanym dalej Serwisem.
 2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu powinni zapoznać się z Regulaminem. Korzystanie z zasobów Serwisu jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika na warunki Regulaminu oraz równoznaczne z zawarciem umowy na korzystanie z podstawowych usług Serwisu. Fakt zawarcia umowy nie nakłada na Użytkownika żadnych zobowiązań poza przestrzeganiem warunków Regulaminu.
 3. Usługi Serwisu polegają na udostępnianiu Użytkownikom treści tekstowych i audiowizualnych poprzez sieć teleinformatyczną (internet). Zakres usług Serwisu może ulegać zmianie.
 4. Właścicielem i wydawcą Serwisu oraz dostawcą świadczonych za pośrednictwem Serwisu usług jest: TELKO.in Łukasz Dec z siedzibą przy ul.Ludwika Narbutta 29A/69, 00-536 Warszawa, REGON: 146-385-120, NIP: 951-143-89-89.
 5. Zasady przetwarzania danych, jakie mogą być gromadzone przez Serwis określa Polityka Prywatności.
 6. Serwis jest tytułem medialnym w rozumieniu ustawy "Prawo prasowe". Został zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem PR 18833. Funkcję redaktora naczelnego serwisu pełni Łukasz Dec.
 7. Zespół Serwisu dokłada wszelkich starań, aby publikowane w nim materiały były wysokiej jakości i właściwie relacjonowały fakty, ale bazuje na zewnętrznych źródłach informacji. W dziale "Komentarze" Serwisu publikowane są teksty, stanowiące wyraz osobistych i subiektywnych opinii autorów.
 8. Dla zachowania zasady wolności słowo i w celu wspierania publicznej dyskusji Serwis umożliwia publikację tekstów przez autorów nie stanowiących stałego zespołu Serwisu i nie musi się zgadzać z przedstawianymi przez nich poglądami.
 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie materiałów umieszczonych w zasobach Serwisu.
 10. Materiały udostępniane w Serwisie i przez Serwis podlegają ochronie przewidzianej w przepisach polskiego prawa, w szczególności w ustawie "Prawo prasowe", ustawie "o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji", ustawie "o prawie autorskim i prawach pokrewnych", ustawie "prawo własności przemysłowej" oraz ustawie "o ochronie baz danych".
 11. Biuletyny TELKO.in, to usługa (dalej: "Usługa") polegająca na dostarczaniu materiałów publikowanych i nie publikowanych w Serwisie za pośrednictwem listów elektronicznych (lub: e-mail) na adresy poczty elektronicznej (lub: e-mail) podane dobrowolnie przez Użytkowników Usługi podczas procesu rejestracji do Usługi. Na zasady jej świadczenia składają się w szczególności następujące elementy:
  1. Użytkownik Usługi poprzez proces pełnej i skutecznej rejestracji w Usłudze wyraża wolę otrzymywania Biuletynów TELKO.in na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i wyraża akceptację tych zasad;
  2. system rejestracji w Usłudze zakłada dwustopniowy system potwierdzenia zapisu (tzw.double opt-in) poprzez rejestrację adresu e-mail w Usłudze i potwierdzenie woli otrzymywania Biuletynu;
  3. dostawca Usługi może wysyłać Biuletyny TELKO.in do osób, które nie przeprowadziły opisanej wyżej procedury rejestracji i potwierdzenia, jeżeli poweźmie w inny, nie pozostawiający wątpliwości, sposób wiedzę, że Użytkownik wyraża wolę otrzymywania Biuletynów TELKO.in;
  4. dostawca Usługi nie wysyła biuletynów do odbiorców, którzy nie zamawiali usługi w żaden z powyższych sposobów;
  5. dostawca Usługi dokłada wszelkich starań, aby Biuletyny TELKO.in były technicznie dostępne dla każdego Użytkownika Usługi, ale nie może zagwarantować poprawnego działania usługi na każdym systemie poczty elektronicznej;
  6. Biuletyny TELKO.in wysyłane są cyklicznie (zgodnie z zasadami każdego Biuletynu) na adresy e-mail Użytkowników, którzy poprzez proces pełnej i skutecznej rejestracji w Usłudze wyrazili wolę otrzymywania Biuletynów;
  7. dostawca Usługi gromadzi na potrzeby świadczenia Usługi adresy e-mail. Dostawca Usługi może również gromadzić inne dane osobowe użytkowników Usługi;
  8. dostawca Usługi w dobrej wierze domniemuje, że Użytkownik Usługi ma pełne prawo dysponowania kontem poczty elektronicznej przypisanym do adresu e-mail podanym podczas pełnego i skutecznego procesu rejestracji do Usługi. Dostawca Usługi nie odpowiada za nieautoryzowane wykorzystanie adresu i konta e-mail wbrew intencjom i wiedzy ich prawnego dysponenta;
  9. Użytkownik Usługi ma prawo w każdej chwili usunąć swój adres e-mail (oraz inne dane osobowe) z bazy adresów e-mail odbiorców poszczególnych Biuletynów TELKO.in poprzez kliknięcie w link rezygnacji zawarty w każdym Biuletynie lub poprzez jasne sformułowanie woli za pośrednictwem listu elektronicznego wysłanego na adres: biuletyny@telko.in. Usługodawca zastrzega 12-godzinny termin na realizację takiego zlecenia i związane z tym ewentualne następstwa (np. odebranie przez Użytkownika Usługi Biuletynu już po dacie zlecenia usunięcia adresu);
  10. zasady wykorzystania zgromadzonych na potrzeby Usługi adresów e-mail (i innych danych osobowych) opisane są w pkt.5 Polityki prywatności Serwisu;
  11. dane Użytkowników gromadzone na potrzeby świadczenia Usługi są przetwarzane tylko i wyłącznie przez wydawcę Serwisu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  12. dostawca Usługi zastrzega sobie prawo do umieszczania w treści Biuletynów TELKO.in informacji handlowych, reklam, materiałów autopromocyjnych itp. materiałów wykraczających poza definicję redakcyjnych materiałów informacyjnych;
  13. dostawca Usługi zastrzega sobie prawo wysyłania na adresy e-mail zgromadzone w związku z realizacji Usługi informacji handlowych, reklam, materiałów autopromocyjnych i tym podobnych materiałów wykraczających poza definicję redakcyjnych materiałów informacyjnych. Dostawca Usługi oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby dostawa tego typu materiałów nie stanowiła nadmiernej uciążliwości dla Użytkowników Usługi;
  14. dostawca Usługi zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi w dowolnym czasie, ale nie wcześniej, niż na siedem dni po przekazaniu użytkownikom informacji o takim zamiarze.
 12. Praca.TELKO.in, to dedykowany subserwis (dalej: "Subserwis Praca") ogłoszeń o pracę prowadzony w ramach Serwisu. Jego celem jest komunikacja pomiędzy poszukującymi pracy i poszukującymi pracowników poprzez publikowanie ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska. Na zasady działania Subserwisu Praca składają się w szczególności następujące elementy:
  1. działanie Subserwisu Praca polega na publikacji ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska pracy na podstawie pisemnego (także w formie elektronicznej) zlecenia Ogłoszeniodawców i umożliwienie przeglądania tych ogłoszeń Użytkownikom Subserwisu Praca;
  2. Wydawca Serwisu TELKO.in nie gromadzi żadnych informacji udostępnianych przez Użytkowników Subserwisu Praca, a w szczególności:
   • adresów e-mail,
   • treści aplikacji i innych materiałów przesłanych Ogłoszeniodawcom za pośrednictwem Subserwisu Praca;
  3. oferta Subserwisu Praca dostępna jest dla poszukujących pracy (Użytkowników) bezpłatnie;
  4. oferta Subserwisu Praca dostępna jest dla Ogłoszeniodawców odpłatnie na zasadach zawartych w cenniku;
  5. Wydawca Subserwisu Praca nie weryfikuje prawdziwości informacji zawartych w przyjętych do publikacji ogłoszeniach;
  6. Wydawca Subserwisu Praca zakłada aktualność ogłoszenia w ramach czasowych zleconych przez Ogłoszeniodawcę i nie odpowiada za realną aktualność ogłoszeń, a w szczególności za wcześniejsze zakończenie przez Ogłoszeniodawcę rekrutacji, która jest przedmiotem ogłoszenia;
  7. Wydawca Subserwisu Praca udostępnia narzędzia komunikacyjne oraz publikuje dane kontaktowe ogłoszeniodawców w celu umożliwienia wysłania aplikacji o pracę;
  8. Wydawca Subserwisu Praca dołoży wszelkich starań o poprawne działanie narzędzi komunikacyjnych oraz prawidłowość publikowanych danych kontaktowych, ale nie może w pełni zagwarantować skutecznego kontaktu pomiędzy Użytkownikiem i Ogłoszeniodawcą, a zatem ponosić ewentualnych konsekwencji nie dojścia tego kontaktu do skutku;
  9. narzędzia komunikacyjne Subserwisu Praca ograniczają możliwość wysyłki aplikacji do określonych typów plików elektronicznych oraz ich wielkości. Informacje na ten temat zawsze są dostępne w oknie formularza komunikacyjnego;
  10. jest niezgodne z zasadami działania Subserwisu Praca przesyłanie za pośrednictwem jego narzędzi komunikacyjnych oraz za pośrednictwem publikowanych w nim danych kontaktowych Ogłoszeniodawców treści:
   • obraźliwych,
   • sprzecznych z prawem i dobrym obyczajem,
   • naruszających dobra osobiste osób trzecich,
   • reklamujących towary i usługi oraz wszelkie treści o charakterze komercyjnym,
   • mających charakter spamu,
   • zakłócających prawidłowe i celowe funkcjonowania systemów teleinformatycznych,
  11. Właściciel i Wydawca Serwisu TELKO.in dołoży wszelkich starań, aby działania wspomniane w pkt. 12.j) nie miały miejsca, ale nie ma technicznych możliwości całkowitego ich wyeliminowania, a zatem wzięcia odpowiedzialności za ich ewentualne skutki.
 13. Działalność e-commerce. Właściciel i Wydawca serwisu może za jego pośrednictwem oferować do nabycia produkty cyfrowe.
  1. działalność e-commerce Serwisu prowadzona jest w oparciu o przepisy obowiązującego w Polsce prawa;
  2. sprzedaż produktów cyfrowych realizowana jest tylko w modelu B2B, czyli w związku z wykonywaną przez nabywcę działalność zawodową i jako taka nie podlega regulacjom związanym ze sprzedażą konsumencką;
  3. z racji charakteru oferowanych produktów (produkty cyfrowe) i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nabywcy nie przysługuje prawo do zwrotu produktów w ciągu 14 dni od daty nabycia;
  4. Właściciel i Wydawca serwisu dołoży wszelkich starań, by oferowane produkty były jak najstaranniej opisane co do swojego charakteru i zawartości, oraz – w miarę możliwości – udostępnia bezpłatne próbki oferowanych produktów do zapoznania przed zakupem;
  5. jeżeli nabywca stwierdzi w zakupionym produkcie zależne od Właściciel i Wydawca serwisu wady techniczne, uniemożliwiające korzystanie z produktu lub znacząco obniżające jego wartość, to Właściciel i Wydawca serwisu zobowiązuje się w ciągu najpóźniej 72 godzin dostarczyć produkty pozbawione wad;
  6. wszelkie uwagi na temat oferty Serwisu oraz zakupionych produktów można kierować na adres e-mail: telko@telko.in.
 14. Z usług Serwisu może korzystać każdy, kto posiada dostęp do publicznej sieci teleinformatycznej (internet) i dysponuje terminalem wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie.
 15. Użytkownik zobowiązuje się do nie stosowania technik i urządzeń, które mogłyby zakłócić pracę infrastruktury teleinformatycznej Serwisu.
 16. Udostępnianie zasobów Serwisu może być okresowo zawieszane na czas prac konserwacyjnych, na czas prac związanych z modyfikacją lub rozbudową serwisu.
 17. Przetwarzanie danych Użytkowników przez Serwis ujęte zostało w Polityce prywatności.
 18. Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści Regulaminu, o czym Użytkownicy Serwisu będą poinformowani z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem!