REKLAMA

20 proc. z funduszy UE na rzecz odbudowy na cyfryzację, szybkie sieci i 5G

Komisja Europejska określiła strategiczne wytyczne dotyczące wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Przewidziano w nich kwotę 672,5 mld euro w postaci pożyczek i dotacji w ramach wsparcia finansowego skoncentrowanego na wstępie w pierwszych kluczowych latach odbudowy.

Instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności ma wspierać inwestycje i reformy, które będą miały trwały, pozytywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. W jego ramach przyznane zostaną państwom członkowskim dotacje o łącznej wartości 312,5 mld euro, a 360 mld euro zostanie udzielone w formie pożyczek. Polska ma otrzymać ok. 23 mld euro w formie dotacji (w cenach stałych) i ok. 34,3 mld euro w formie pożyczek (w cenach bieżących).

Aby skorzystać z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, państwa członkowskie powinny przedłożyć projekty planów odbudowy i zwiększania odporności określających krajowe programy inwestycji i reform zgodnie z określonymi kryteriami polityki UE.

Priorytetowymi dziedzinami są działania na rzecz klimatu i cyfryzacja. Dlatego zakłada się, że taki plan powinien obejmować co najmniej 20 proc. wydatków związanych z cyfryzacją (inwestycje we wdrażanie łączności szerokopasmowej i 5G, rozwijanie umiejętności cyfrowych, zwiększanie dostępności i wydajności usług publicznych przy użyciu nowych narzędzi cyfrowych).

Wdrażanie instrumentu będzie koordynowane przez działającą przy Komisji Grupę Zadaniową ds. Odbudowy i Zwiększania Odporności w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Gospodarczych i Finansowych.

Generalnie KE zdecydowanie zachęca państwa członkowskie do uwzględnienia w swoich planach inwestycji i reform następujących obszarów przewodnich:

  1. Zwiększenie mocy – koncentracja wydatków na wstępie na rzecz przyszłościowych czystych technologii oraz przyspieszenie rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
  2. Renowacja – poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych.
  3. Doładowanie i tankowanie – promowanie przyszłościowych czystych technologii, aby przyspieszyć wykorzystanie zrównoważonego, dostępnego i inteligentnego transportu oraz stacji ładowania i tankowania paliwa i rozbudowę transportu publicznego.
  4. Łączność – szybki rozwój szybkich usług szerokopasmowych we wszystkich regionach i gospodarstwach domowych, w tym sieci światłowodowych i technologii 5G.
  5. Modernizacja – cyfryzacja administracji publicznej i usług publicznych, w tym systemów sądownictwa i opieki zdrowotnej.
  6. Zwiększenie skali – zwiększenie europejskich zdolności w zakresie przetwarzania danych przemysłowych w chmurze oraz rozwoju najpotężniejszych, zaawansowanych i zrównoważonych procesorów.
  7. Zmiana kwalifikacji i podnoszenie kwalifikacji – dostosowanie systemów kształcenia w celu wspierania rozwoju umiejętności cyfrowych oraz zapewnienia kształcenia i szkolenia zawodowego dla wszystkich grup wiekowych.

REKLAMA