771 mln zł od telekomów w 2017 r.

Na początku lipca Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport z wykonania budżetu państwa zaplanowanego na 2017 r. Część 76 budżetu dotyczy wpływów z rynku telekomunikacyjnego oraz wydatków odpowiedzialnego za ten segment Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Ubiegłoroczne wpływy z rynku telekomunikacyjnego wyniosły 771,6 mln zł, a ich źródłem były głównie opłaty za częstotliwości, za licencje 3G z 2001 r., za przydział numeracji w sieci stacjonarnej i mobilnej. Wpływy w 2017 r. były kilkunastokrotnie niższe, niż w 2016 r., na który to rok przypadły płatności od zwycięzców aukcji LTE z 2015 r. (9,2 mld zł).

Wyłączając takie jednorazowe zdarzenia, przychody skarbu państwa z rynku telekomunikacyjnego znajdują się w trendzie rosnącym z powodu coraz większych zasobów radiowych wykorzystywanych przez operatorów, którzy wnoszą z tego tytułu stosowane opłaty.

Zaległości w należnych wpłatach ze strony operatorów wyniosły na koniec roku prawie 14,5 mln zł, a nadpłaty – 7 mln zł. Prezes UKE rozpoczął 88 procedur o wykreślenie z RPT podmiotów, uchylających się od opłat związanych z działalnością telekomunikacyjną.

Z drugiej strony z budżetu UKE przewidzianego na 111 mln zł wydatkowane zostało 96 mln zł. Niezrealizowane m.in. zostały założenie co do inwestycji w system do obsługi Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji.

Partnerem działu jest:

– Na etapie planowania budżetu w 2016 r. wartość wydatków inwestycyjnych projektu oszacowano na łączną kwotę 10 242 tys. zł, która uległa zmniejszeniu na etapie realizacji w lutym 2017 do kwoty 1 607,6 tys. zł. Pierwotna koncepcja realizacji tego zadania zakładała jego realizację podmiotami zewnętrznymi. Zmiana na stanowisku kierownika zespołu projektowego i zmiana koncepcji realizacji zadania przy wykorzystaniu potencjału kadrowego i technicznego UKE spowodowała zmniejszenie jego wartości. Prezes UKE dnia 01.12.2017 r. podjął decyzję o zablokowaniu środków na realizację projektów w 2017 r. (w kwocie 8 287 tys. zł) – czytamy w raporcie NIK.

Wydatki na wynagrodzenia w urzędzie wyniosły w 2017 r. 48,5 mln zł i były nieco wyższe, niż rok wcześniej. Średnie roczne zatrudnienie w UKE wyniosło 589 osób i było o 11 osób niższe, niż w roku poprzednim. W 2017 r. z urzędu odeszło 79 osób, a zatrudnionych zostało 37 osób.

NIK pozytywnie oceniła wykonanie przez UKE 76 cz. budżetu państwa. Izba miała tylko uwagi do niedostatecznie sprawnej procedury windykacji należności, jakie egzekwuje regulator.