REKLAMA

Akcjonariusze Elektrimu chcą wrócić do sprawy przejęcia przez DT kontroli nad PTC

Na żądanie akcjonariuszy posiadających ponad 5 proc. akcji Elektrim zwołał na 27 lipca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które głosować będzie m.in. uchwałę o powołaniu rewidenta do spraw szczególnych. Rewident miałby zbadać porozumienie z grudnia 2010 r. w wyniku którego zakończony został wieloletni spór o Polską Telefonią Cyfrową (dziś T-Mobile Polska), a Deutsche Telekom przejął kontrolę nad tym operatorem.

Z treści projektu uchwał wynika, że rewident miałby m.in. ustalić „jakie płatności na rzecz spółki lub spółek grupy Elektrim zrealizował Deutsche Telekom Gmbh po wykonaniu porozumienia z 2010 r., na które rachunki bankowe te płatności trafiły i jak zostały następnie rozdysponowane, a także jakie płatności w wykonaniu porozumienia z 2010 r. mają zostać jeszcze wykonane”. Biegły miałby również ustalić „czy na rzecz spółki lub spółek grupy Elektrim jakiekolwiek płatności zostały zrealizowane przez Vivendi SA lub spółki powiązane z Vivendi SA, a jeżeli tak – jakim tytułem te płatności zostały zrealizowane, na które rachunki bankowe trafiły i jak zostały następnie rozdysponowane”. Do zadań rewidenta należeć miałby również ustalenie  „czy w związku z wykonaniem porozumienia z 2010 r. Deutsche Telekom Gmbh realizował płatności na rzecz spółki prawa cypryjskiego Pantanomo Ltd. lub Finance Service sp. z o. o.”.

Akcjonariusze, którzy zażądali zwołania zgromadzenia chcą również, by biegły ustalił, czy dywidenda wypłacone w 2011 r. przez PTC przypadła Elektrimowi, „a jeżeli tak – to czy trafiła do spółki lub do innych wskazanych przez spółkę podmiotów” oraz by rewident ustalił „czy zagadnienie sposobu podziału zysków Polskiej Telefonii Cyfrowej z lat 1998-2011 było objęte zakresem porozumienia z 2010 r.”.

W uzasadnieniu projektu uchwały wnioskodawcy powołują się na „ogólnodostępne informacje prasowe”, z których „wynika, że w 2011 roku Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o. o. wypłaciła swoim udziałowcom kwotę 6,8 miliarda zł”. Twierdzą również, że „z treści wyroku WSA w Warszawie z dnia 31 marca 2017 sygn. akt III SA/Wa 239/17 wynika”, że przychód spółki z tytułu porozumienia z 2010 r. „w latach 2006-2011 sięgnął kwoty 1,45 miliarda euro”.