REKLAMA

Analysys Mason: 5G może zapewnić Polsce korzyści warte 15 mld euro

Raport 5G action plan review for Europe przygotowany przez firmę Analysys Mason, w oparciu o dane i finansowanie zapewnione przez Qualcomm i Ericsson, dowodzi, że potencjalna wartość ekonomiczna pełnego wprowadzenia 5G jako „otwartej platformy innowacji” może zapewnić w całej Europie korzyści w wysokości ponad 210 mld euro, a w przypadku Polski zyski mogą sięgnąć 15 mld euro.

Polska może zyskać około 15 miliardów euro, (…) zajmując czwarte miejsce na trzydzieści krajów europejskich. Szacunkowy koszt budowy platformy innowacji 5G to ponad 4 mld euro. Sektory, które przyniosą największe korzyści to inteligentna produkcja i logistyka (ponad 7 mld euro) oraz inteligentne rolnictwo i wiejskie łącza szerokopasmowe (ponad 5 mld euro) - powiedział Gabriel Solomon, Head of Government & Industry Relations w Ericssonie.

W raporcie stwierdzono, że (zgodnie z prognozami) Niemcy osiągną największe ogólne korzyści netto (korzyści minus koszty) w wysokości 38,5 mld euro, co przy wysokości inwestycji 6 mld euro daje stosunek (CBR) 7,5. Szwajcaria osiągnie najwyższy wskaźnik CBR w wysokości 14,7, co w jej przypadku oznacza 10 mld euro korzyści netto (przy zaledwie 700 mln euro inwestycji).

Największe korzyści ekonomiczne w kategoriach wpływu na europejski poziom PKB będą pochodzić z inteligentnych fabryk, rolnictwa i usług telekomunikacyjnych w sieciach FWA (obszarów podmiejskich i wiejskich), zapewniających korzyści netto w wysokości odpowiednio 58 mld euro, 37 mld euro i 18 mld euro. 

W badaniu uwzględniono segmenty rynkowe w czterech kluczowych obszarach:

  • inteligentna produkcja i logistyka,
  • inteligentny sektor wiejski,
  • inteligentny sektor miejski,
  • inteligentne usługi publiczne.

W badaniu zidentyfikowano również kluczowe obszary wymagające częściowego lub całkowitego finansowania ze środków publicznych, aby zrealizować przewidywane korzyści. Obejmują one:

  • opiekę zdrowotną i szpitale,
  • budynki komunalne,
  • edukację turystykę,
  • rolnictwo,
  • miejskie hotspoty (w tym w środkach transportu publicznego).

W badaniu ustalono, że możliwe jest uzyskanie ponad 50 mld euro korzyści dzięki zapewnieniu publicznego finansowania w wysokości poniżej 20 mld euro.

 

 
(źr. Analysys Mason)

Analiza przedstawiona w ramach badania skupia się na szeregu możliwych przypadków wykorzystania 5G, wykraczających poza początkowe usługi szerokopasmowej sieci mobilnej (eMBB) dla konsumentów, które wielu europejskich MNO uruchomiło na bazie sieci 4G.

Zastosowania zostały pogrupowane w klastery w oparciu o typ i lokalizację wykorzystania. Wykorzystano modelowanie w celu oszacowania zarówno kosztów sieci, jak i korzyści ekonomicznych dla różnych przypadków wykorzystania w każdym klastrze. Dodatkowe koszty i powiązane korzyści z wykorzystania 5G w nowych zastosowaniach wyliczane z uwzględnieniem sieci 5G, których wdrożenie zakłada się na różnych rynkach europejskich do 2025 r. Koszty i korzyści związane z początkowym wdrożeniem 5G do użytku przez konsumentów zostały wyłączone z analizy. 

 
(źr. Analysys Mason)

REKLAMA