REKLAMA

Sąd oddalił apelację Vectry

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Vectry od decyzji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z grudnia 2011 r. o nałożeniu na operatora kablowego 200 tys. zł kary.

Vectra została ukarana z powodu “nienależytego wypełniania obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego”. UKE uznało, że operator naruszył prawo, bo powierzył obowiązek utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych związanych z przekazami telekomunikacyjnemu na rzecz sądu i prokuratora podmiotowi, który nie spełnia wymagań przewidzianych przepisami prawa.

Z informacji opublikowanych przez UKE wynika, że Sąd Apelacyjny uznał, iż ocena sprawy została dokonana przez sąd I instancji bez przekroczenia granic swobodnej oceny dowodów, a przy wydawaniu wyroku nie zostały naruszone przepisy postępowania. Sąd Apelacyjny zauważył, że Vectra była kilkakrotnie karana za łamanie przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne. Sąd podkreślił, że naruszenie prawa, którego dopuścił się operator dotyczyło bardzo istotnego obowiązku - obowiązku w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ogłoszony 9 grudnia 2014 r. wyrok jest prawomocny.