Atman blisko pozyskania zamówienia od Centrum e-Zdrowia na kolokację i zapewnienie łączy

Atman złożył jedyną ofertę w postępowaniu na usługi relokacji, kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej oraz  łączy dostępowych, prowadzonym przez Centrum e-Zdrowia

Na zakup ten instytucja zamierza przeznaczyć kwotę 12,1 mln zł brutto w zakresie zamówienia gwarantowanego oraz blisko 31,2 mln zł brutto w zakresie zamówienia opcjonalnego.

Oferta Atmana opiewa na kwotę blisko 19,8 mln zł.

Centrum e-Zdrowia posiada podstawowy i pomocniczy Ośrodek Przetwarzania Danych, Centralny Ośrodek Przetwarzania Danych w Warszawie przy ul. St. Dubois oraz dwa ośrodki kolokacji: Centralny Ośrodek Przetwarzania Danych w Warszawie przy ul. Grochowskiej oraz Zapasowy Ośrodek Przetwarzania Danych w przy ul. Konstruktorskiej 5. W każdym ośrodku kolokacji ma po 15 szaf rack.  

Wymaganie wobec wykonawcy zakłada, by usługa kolokacji była świadczona w dwóch różnych ośrodkach przetwarzania danych, znajdujących się maksymalnie 40 km od warszawskiej siedziby zamawiającego. Wykonanie Usługi Relokacji miałoby  nastąpić :

  • dla pierwszej lokalizacji – w dniach 15-16 lipca 2023,
  • dla drugiej lokalizacji –w dniach 22-23 lipca 2023,

Centrum e-Zdrowia z uwagi na świadczenie usług w trybie ciągłym wymaga też relokacji urządzeń każdego ośrodka kolokacji w ciągu maksymalnie 12 godz. 

Szacunkowa wartość relokowanego sprzętu wynosi 80 mln zł brutto, choć może ona wzrosnąć do 120 mln zł w przypadku zrealizowania kolejnego zakupu urządzeń. Wybrany wykonawca musi go ubezpieczyć. 

Usługa kolokacji ma być świadczona przez 18 miesięcy od 1 sierpnia 2023 r. (zakres gwarantowany), ale Centrum e-Zdrowia przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy o kolejne 18 miesięcy (zakres opcjonalny). 

Usługa łączy dostępowych obejmuje m.in. zapewnienie szyfrowanych łączy pomiędzy ośrodkami przetwarzania danych Centrum e-Zdrowia, dostępu do sieci Govnet i dostępu do internetu.

Przetargiem interesowała się Netia, która złożyła odwołanie, podnosząc m.in. argument, że wzór umowy w sposób jednoznaczny przewiduje odmienny zakres obowiązków dla ATM oraz pozostałych wykonawców, a także istotnie mniejszy zakres odpowiedzialności ATM, w tym z tytułu kar umownych. Operator ten ostatecznie jednak oferty nie złożył.