REKLAMA

Będzie uspójnienie przepisów o obowiązkach na rzecz służb

Na początku miesiąca pisaliśmy o inicjatywie legislacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji, której celem są zmiany w przepisach dotyczących udostępniania przez operatorów telekomunikacyjnych informacji na rzecz organów bezpieczeństwa publicznego, sądów i prokuratur. Choć akt nie został przyjęty zgodnie z planem do końca ub.r., to jednak – jak nas informuje resort – robocza wersja nowelizacji jest już gotowa i zostanie upubliczniona do konsultacji w lutym.

Jak zapewnia resort cyfryzacji, nowelizacja nie wprowadza żadnych nowych obowiązków, ale niestety nie przewiduje żadnych ułatwień dla przedsiębiorców, jak można było wnosić z uzasadnienia w planie prac legislacyjnych rządu. Celem jej jest bowiem tylko uspójnienie już wydanych w Prawie telekomunikacyjnym przepisów.

– Celem (...) jest doprecyzowanie i uporządkowanie przepisów art. 179 i 180d. Porządkując te artykuły, Ministerstwo Cyfryzacji stara się wprowadzić niezbędne zmiany tylko w tych przepisach, które tego wymagają, ze względu na rozwiązanie poniżej przedstawionego problemu. Istnieje bowiem poważna wątpliwość dotycząca spójności i kompletności niektórych przepisów ustawy. Art. 179 ust. 3 oraz art. 180d różnią się zakresem czynności, do których realizacji obowiązani są przedsiębiorcy telekomunikacyjni, w zależności od tego na rzecz jakich podmiotów działa przedsiębiorca.

Na przykład, działając na rzecz tzw. „podmiotów uprawnionych”, zgodnie z art. 179 ust. 3 pkt 1, przedsiębiorcy zapewniają warunki „dostępu i utrwalania”, a zgodnie z art. 180d „dostępu i utrwalania oraz do udostępniania”. Przy czym analiza obydwu przepisów nie pozwala na dostrzeżenie jakichkolwiek różnic, które wyjaśniałyby różnice pomiędzy nimi.

Nie jest również jasne zróżnicowanie zakresów czynności, do których obowiązani są przedsiębiorcy telekomunikacyjni działając na rzecz sądów i prokuratur oraz podmiotów uprawnionych. W przypadku sądu i prokuratora określono obowiązek po stronie przedsiębiorców, jako „utrwalanie”, natomiast w przypadku podmiotów uprawnionych przedsiębiorcy są obowiązani do „zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych dostępu i utrwalania”.

Dodatkowe problemy interpretacyjne w tym przypadku wprowadza art. 180d, mówiący tylko o tym, jakiego rodzaju czynności dokonywane są przez przedsiębiorców „na własny koszt”. W tym przypadku pojawia się w przypadku sądów i prokuratora czynność nie wynikająca z przepisu merytorycznego (art. 179 ust. 3 pkt 2), tzn. „udostępnianie”. Stąd przepis art. 179 ust. 12 zawierający upoważnienie w stosunku do ww. przepisów merytorycznych ma charakter zawężający ponieważ pozwala wyłącznie na określenie w rozporządzeniu warunków „dostępu i utrwalania” w przypadku działania przedsiębiorców na rzecz podmiotów uprawnionych oraz „utrwalania” w przypadku sądów i prokuratur.

Tym samym dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorca może i powinien legalnie na podstawie ustawy w warunkach określonych w rozporządzeniu wyłącznie utrwalić (np. nagrać na CD) przekazy telekomunikacyjne i dane na rzecz sądu i prokuratora, ale już ich udostępnić albo przekazać w jakikolwiek inny sposób nie może, ponieważ albo brak mu ku temu stosownej podstawy prawnej albo prawodawca (w tym przypadku Rada Ministrów) nie będzie mógł określić warunków, w jakich mógłby taki dostęp zapewnić. Projekt zmiany ustawy porządkuje tylko przepisy pod kątem prawnym, doprecyzowując ich treść

– poinformowało nas obszernie o swoich intencjach Ministerstwo Cyfryzacji.

Po opublikowaniu projektu ustawy, w ramach konsultacji, branża telekomunikacyjna będzie mogła wnieść swoje postulaty o rozszerzenie nowelizacji. Co prawda, rzadko takie wnioski są przyjmowane, jeżeli resort nie zostanie przekonany o ich pilnej konieczności w nieformalnych konsultacjach.