REKLAMA

Beyond.pl podniósł przychody

W aktach KRS opublikowany został raport finansowy za 2018 r. Beyond.pl – spółki kolokacyjnej, operatorów dwóch centrów danych w Poznaniu, kontrolowanej przez Sebastiana Kulczyka. W ubiegłym roku Beyond.pl zanotowało 26,4 mln zł przychodów przy 17 mln zł straty operacyjnej i 22 mln zł strat netto.

– W 2018 r. spółka osiągnęła dynamiczny 18 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży netto oraz 24 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży usług. Jednocześnie strata z działalności operacyjnej pozostała na poziomie zbliżonym do poniesionej w 2017 r. – podaje spółka w sprawozdaniu z działalności za 2018 r.

Warto zaznaczyć, że w przychodach spółki o ok. 1 mln zł wzrosły wpływy od jednostek powiązanych.

Przy istotnym wzroście przychodów ze sprzedaży Beyond.pl tylko nieznacznie poprawił wynik operacyjny na co wpływ miał m.in. wzrost kosztów działalności spowodowany głównie 42-proc. wzrostem kosztów pracy.

Wynik netto spółki z kolei uległ nieznacznemu pogorszeniu z powodu wzrostów kosztów obsługi zadłużenia i obciążeń podatkowych.

W bilansie widać spadek zadłużenia długoterminowego z 97,5 do 92 mln zł, co było efektem częściowej spłaty i refinansowania zadłużenia przez właścicieli: zadłużenie wobec podmiotów powiązanych zwiększyło się o 19 mln zł, a zobowiązania z tytułu kredytów spadły o 25,5 mln zł.

Sprawozdanie finansowe Beyond.pl za 2018 r. (XML ZIP)
Sprawozdanie z działalności Beyond.pl w 2018 r. (PDF)