REKLAMA

CBA wykryła nieprawidłowości w dotacji Inphotech

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Lublinie zakończyli  kontrolę wybranych aspektów prawidłowości uzyskania i wykorzystania dofinansowania otrzymanego w ramach wybranych projektów realizowanych przez spółkę Inphotech  z Ożarowa Mazowieckiego w latach 2016-2022 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (2014-2020) i programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (2014-2020).

Czynności kontrolne prowadzono w okresie od 22 listopada 2022 r. do 21 sierpnia 2023 r.

CBA informuje, że  stwierdziła nieprawidłowości przy realizacji dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto, w ocenie CBA,  spółka Inphotech nienależnie otrzymała na realizację ww. projektów dofinansowanie w kwocie nie mniejszej niż 6,5 mln zł, nie realizując tych projektów.

W związku z tym CBA skierowało do właściwej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za realizację tych  projektów, tj. przestępstw z art. 286 §1 kk, art. 297 § 1 kk w zb. z art. 233 § 6 kk i art. 271 § 3 kk.

I tak zgodnie z art. 288 k.k.  ten kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Z kolei wg. art  297 k.k:  kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Inphotech, to spółka prowadząca działalność o charakterze badawczo-rozwojowym, wdrażającą technologie fotoniki światłowodowej do przemysłu.Rozwija też technologię światłowodów wielordzeniowych.