Cebit będzie mógł oferować internet w „Bliska Residence” w stolicy

Urząd Komunikacji Elketonicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Cebit, ISP z Warszawy do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bliskiej 17, w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku „Bliska Residence”, w celu zapewnienia w nim usług telekomunikacyjnych. 

W lutym 2022 r. operator wystąpił do inwestora, spółki Kreator Dom Investors (ówczesnego właściciela nieruchomości i wznoszonego na niej apartamentowca) z wnioskiem o zawarcie umowy o dostęp do nieruchomości i budynku. Planował tam inwestycję telekomunikacyjną i wnosił o możliwość wykorzystania istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku, doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku w budynku, umożliwienia korzystania z punktu styku w budynku, umożliwienia utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu przyłącza telekomunikacyjnego oraz o umożliwienie mu wejścia na teren nieruchomości i budynku, w zakresie niezbędnym do korzystania z dostępu. 

W kwietniu 2022 r. ponowił swój wniosek o dostęp. Nic to nie dało i w  maju  2022 r. sprawa trafiła do UKE. 

W listopadzie 2022 r. deweloper  poinformował UKE o zakończeniu procesu budowlanego, a niedługo potem uformowała się wspólnota mieszkaniowa, która została stroną w toczącym się postępowaniu. 

Regulator ustalił, że deweloper wykonał w budynkach infrastrukturę telekomunikacyjną i operator może ją wykorzystać podkreślając, że wszystkie postanowienia zawarte w projekcie decyzji zostały skonstruowane w sposób mający na celu z jednej strony umożliwienie realizacji inwestycji i ciągłego oraz niezakłóconego świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz abonentów, z drugiej zaś jak najmniejszą ingerencję operatora w nieruchomość i budynek. 

Zgodnie z projektem decyzji Cebit jest uprawniony do:

  1. doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. korzystania z punktu styku w budynku,
  3. wykorzystywania instalacji telekomunikacyjnej budynku,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego doprowadzonego do budynku,
  5. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynku, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-4.