Cellnex chce jak najszybszego, najprostszego i szerokiego dostępu do pasma 0

Cellnex Poland uważa, że najlepszym sposobem wykorzystania bloku 0 (3410-3480 MHz) jest jak najszybsze udostępnienie go dla celów realizacji prywatnych sieci na podstawie pozarezerwacyjnych pozwoleń radiowych, co wygeneruje maksymalną wartość dodaną dla polskiej gospodarki, w szczególności w przemyśle i logistyce, zwiększy konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, będzie ważnym elementem postępu technologicznego, pozytywnie wpłynie na rynek pracy, a także będzie mieć korzystny wpływ na ochronę środowiska.

Według spółki, blok 0 powinien jak najszybciej zostać przeznaczony dla przemysłu i innych specjalistycznych sektorów gospodarki obsługiwanych przez sieci prywatne, a następnie w jak najkrótszym możliwym czasie powinien zostać uzupełniony dodatkowymi zasobami częstotliwości z zakresu 3800-4200 MHz lub innych odpowiednich pasm. 

Takie stanowisko przedstawiła spółka w ramach  konsultacji prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej dotyczących zagospodarowania bloku 0.

Cellnex przekonuje, że na rynku istnieje już teraz zapotrzebowanie na sieci prywatne i jest gotowy rozpocząć budowę takich sieci niezwłocznie, nawet w 2022 r.  W opinii tej firmy wszystkie zainteresowane podmioty powinny mieć możliwość ubiegania się o pozwolenia radiowe, o ile nie stoi temu na przeszkodzie konieczność zapewnienia uczciwej i efektywnej konkurencji. Oznacza to, że przydział tego bloku nie powinien ograniczać się  tylko do podmiotów prowadzących tzw. działalność regionalną. Pojęcie „działalności regionalnej" Cellnex uważa za wątpliwe i trudne do uchwycenia.

Szereg podmiotów w ramach zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej wskazuje jako obszar działania teren Rzeczypospolitej Polskiej, ale ich faktyczna działalność ogranicza się często do niewielkich obszarów tego terytorium. Powstaje zatem wątpliwość, czy takie podmioty mogą być traktowane jako podmioty regionalne. Po drugie, jak wskazano powyżej, specyfika działalności w zakresie sieci prywatnych będzie wymagała budowania takich sieci na różnych obszarach Rzeczypospolitej Polskiej. Sieci te będą miały charakter lokalny, ale niewątpliwie będą rozproszone na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym wykluczenie takich podmiotów a priori nie wydaje się uzasadnione – przekonuje Cellnex. 

W konsultacjach UKE pytał też, jaka powinna być minimalna szerokość bloku częstotliwości przyznanego w rezerwacji? Według Cellneksu, powinna wynosić nie mniej niż 60 MHz, jednakże zdecydowanie rekomendowane przez spółkę jest wykorzystanie w bloku całego zasobu 70 MHz.