Centralny Port Komunikacyjny szuka wykonawcy sieci telekomunikacyjnej na czas budowy

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ogłosił przetarg na budowę nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej na terenie projektowanego lotniska.

W postępowaniu Budowa oraz przebudowa infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej na etap budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego – zaprojektuj i wybuduj - postępowanie w dwóch częściach oferty można składać do 11 września. 

Budowy i modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej na etap budowy lotniska dotyczy druga część postępowania. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń na budowę oraz wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu kolizji z liniami telekomunikacyjnymi oraz na przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z inwestycją Centralny Port Komunikacyjny. Przy czym koszt zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami administracyjnymi w celu prowadzenia robót pozostaną kosztem wykonawcy, co należy wliczyć w wynagrodzenie.

W zakresie obowiązków wykonawcy będzie protokolarne przekazanie nowo wybudowanej infrastruktury spółce CPK oraz gestorowi sieci Orange Polska. W ramach etapu odbiorowego wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą w zakresie, robót związanych z przedmiotem zamówienia wraz z niezbędnymi elementami i wpięciem do istniejącej infrastruktury. Wykonawca będzie działał w porozumieniu z nadzorem zmawiającego oraz operatorem.

Kryterium wyboru oferty jest cena.

Jak wynika z harmonogramów, pierwszy etap lotniska CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r..