Citynet i Skyware znów weszły sobie w drogę na nowej inwestycji w Rzeszowie

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Citynet do nieruchomości położonej w Rzeszowie przy skrzyżowaniu Al. Kopisto i ul. Podwisłocze, w tym do budynków posadowionych lub wznoszonych na tej nieruchomości, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Na nieruchomości przy skrzyżowaniu Al. Kopisto i ul. Podwisłocze w Rzeszowie spółka Capital Towers Mgroup Development stawia wielorodzinne budynki mieszkalno-usługowe. Na dzień wydania decyzji przez UKE budowa nie została ukończona, a budynki nie mają pozwoleń na użytkowanie.

Citynet zaplanował, że będzie tam świadczyć usługi telekomunikacyjne i w październiku 2019 r., zwrócił się w tej sprawie do dewelopera. Do porozumienia między stronami nie doszło i w kwietniu 2020 r. operator skierował sprawę do UKE. We wniosku do regulatora zwracał się o umożliwienie mu: wykorzystania istniejących przyłączy telekomunikacyjnych należących do dewelopera, korzystanie z punktów styku należących do dewelopera, budowę światłowodowych przyłączy do budynków oraz światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych.

W projekcie decyzji UKE wskazał m.in., że deweloper ma obowiązek umożliwienia operatorowi wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych w budynku, co do którego nie została jeszcze wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Zgodnie z zapisami megaustawy telekomunikacyjnej na etapie budowy wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogli na swój koszt wyposażyć budynek w instalację telekomunikacyjną.

Jednocześnie UKE w trakcie postępowania ustalił, iż na nieruchomości i wznoszonych lub posadowionych na niej budynkach nie znajdują się przyłącza i punkty styku stanowiące własność dewelopera. Ten zaś poinformował, że istniejąca tam już infrastruktura telekomunikacyjna należy do firmy Skyware, innego rzeszowskiego ISP. W tej sytuacji UKE uznał postępowanie w tym zakresie za bezprzedmiotowe i bezcelowe i je umorzył. Citynet zaś może próbować porozumieć się ze Skyware w sprawie wykorzystania istniejącej infrastruktury. Zgodnie zatem z projektem decyzji Citynet jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach w technologii światłowodowej,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonych do budynków światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych oraz światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych budynków, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji zakłada także, umorzenie postępowania w części dotyczącej umożliwienia korzystania z punktu styku i wykorzystania istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego.