REKLAMA

Co specustawa funduszowa daje beneficjentom POPC?

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowało, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku została opublikowana 17 kwietnia 2020 roku.

Specustawa funduszowa wprowadza większą elastyczność w zasadach realizacji projektów i przeprowadzania naborów wniosków o dofinansowanie, m.in w POPC.

CPPC prezentuje najważniejsze rozwiązania dotyczące POPC, które będą obowiązywać w okresie od 1 lutego 2020 r.

Dla wielu beneficjentów najważniejsze mogą się okazać rozwiązania dotyczące wydłużenie terminów realizacji projektów i składania wniosków o płatności.

Wydłużeniu ulegają bowiem terminy określone w decyzjach lub w umowach o dofinansowanie:

  • składania wniosków o płatność przypadające w okresie do dnia 31 grudnia 2020 roku – o 30 dni
  • zakończenia realizacji projektów – o 90 dni – jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku

CPPC dodaje, że terminy te mogą ulegać dalszemu przedłużeniu, na wniosek beneficjenta, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zmiany te wchodzą w życie wraz z ustawą i nie wymagają aneksowania umów o dofinansowanie, co nie wyklucza możliwości wcześniejszego złożenia wniosku o płatność lub zakończenia realizacji projektu.

Warto zwrócić też uwagę na zmiany w umowach o dofinansowanie i kwalifikowalność wydatków. 

W przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwa okazała się realizacja celu, na który został poniesiony wydatek, wydatkowane środki w projekcie mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne, jeżeli beneficjent wykaże, że z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie, podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu albo że ich odzyskanie nie było możliwe. Jeżeli beneficjentowi uda się odzyskać wspomniane środki w przeciągu trzech lat od uznania ich za kwalifikowalne – podlegają one monitorowaniu i kontroli.

W przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja postanowień umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona, umowa może zostać zmieniona na uzasadniony wniosek beneficjenta (nawet gdy zmiany te wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu).

CPPC zastrzega jednak, że tego typu sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie, na wniosek beneficjenta. Będą też wymagały aneksowania umowy o dofinansowanie.

A co w związku z przyjętą ustawą zmienia się w przypadku trwających konkursów POPC?

  • Zmianie mogą ulec także regulaminy konkursów i terminy składania wniosków o dofinansowanie.
  • Przedłużenie terminów na złożenie wniosku o dofinansowanie w trwających konkursach ich poszczególnych rundach.
  • Przedłużenie terminów na dostarczenie przez wnioskodawców uzupełnień, dodatkowych dokumentów czy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
  • Ułatwienia w procedurze odwoławczej, w tym możliwość przedłużenia terminów na wniesienie protestu jego uzupełnienie, poprawienie w nim oczywistych pomyłek, jak też możliwość wniesienia protestu w postaci elektronicznej –  jeśli jego wniesienie w formie pisemnej byłoby utrudnione.

CPPC zastrzega, ze szczegóły proponowanych zmian znajdą odzwierciedlenie w regulaminach poszczególnych konkursów.