Deklaracje Inea na wyrost, ale UKE był dla niej łagodny. Surowy dla CITIVI

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla spółki CITIVI do nieruchomości położonych w Poznaniu i posadowionych na nich budynków, zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Postępowanie toczyło się od września 2015 r. i obejmowało kilkadziesiąt budynków. Ostatecznie CITIVI, które wnioskowało do UKE o umożliwieniu doprowadzenia do każdego z budynków przyłączy telekomunikacyjnych wykonanych w technologii światłowodowej oraz ich późniejszej eksploatacji i konserwacji, a także umożliwieniu w nich światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych metodą natynkową, uzyskało stosunkowo niewiele.

Zgodnie bowiem z projektem decyzji operator jest uprawniony do wykonania instalacji telekomunikacyjnych tylko w jednym budynku w technologii światłowodowej. Będzie mógł również wykonać przyłącza telekomunikacyjnych do budynków. Jednocześnie projekt zakłada odmowę dostępu do większości nieruchomości oraz posadowionych na nich budynków, polegającego na umożliwieniu wykonania instalacji telekomunikacyjnych wykorzystujących kable światłowodowe.

UKE podzielił w postępowaniu nieruchomości i budynki objęte wnioskiem na trzy grupy. Ostatecznie uznał jednaka, że tylko w budynku przy ul. Krańcowej 50A w Poznaniu nie znajduje się instalacja telekomunikacyjna światłowodowa, z której CITIVI mógłby skorzystać. Ty samym na spółdzielni spoczywa obowiązek zapewnienia operatorowi dostępu polegającego na umożliwieniu wykonania instalacji telekomunikacyjnej światłowodowej w budynku. Wprawdzie obecna jest tam Inea, ale jak sama przyznała, nie posiada tam pełnej instalacji telekomunikacyjnej. Do budynku przy ul. Krańcowej 50A światłowód został prowadzony tylko do jednego z lokali. Nie ma w nim jednak pionów kablowych, w których ułożony byłby kabel światłowodowy doprowadzony do skrzynki kablowej.

Długie i skomplikowane postepowanie UKE prowadził natomiast w celu sprawdzenia stanu infrastruktury telekomunikacyjnej w pierwszej i największej grupie budynków objętych wnioskiem. Początkowo ustalił, że instalacje telekomunikacyjną światłowodową przystosowaną do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s posiada tam Inea. Zgodnie bowiem z planami przedstawionymi przez Inea w marcu 2017 r. w budynkach miały być wykonywane światłowodowe instalacje telekomunikacyjne pomiędzy czwartym kwartałem 2017 r. a czwartym kwartałem 2018 r. Sama Inea w październiku 2017 r. oświadczyła, że zakończyła już inwestycję w tych budynkach.

Partnerem działu jest:

Jednak stan tej instalacji telekomunikacyjnej zakwestionował CITIVI , który wskazał na nieprzystosowanie instalacji telekomunikacyjnych do współkorzystania. Instalacje te, w ocenie CITIVI , wykonane w części tej grupy budynków nie zostały doprowadzone do gniazd abonenckich, a co więcej nie posiadały niezbędnych elementów (kabli światłowodowych wraz z elementami osłonowymi) w częściach wspólnych budynków. Brak było odcinków instalacji począwszy od przełącznic zlokalizowanych na piętrze do lokali abonenckich.

Inea jednak wskazała, że taka budowa instalacji jest zasadna, ponieważ „nieracjonalnym, a wręcz niemożliwym, byłoby zmuszenie abonentów na etapie budowy sieci do instalacji gniazd abonenckich, pomimo braku chęci skorzystania z usług w nowej technologii”.

W związku z tym i wnioskiem CITIVI UKE zdecydował o przeprowadzeniu wyrywkowych oględzin 10 budynków objętych tą częścią wniosku.  Doszło do nich w grudniu 2017 r. W ich wyniku ustalono, że stan infrastruktury jest różny nie tylko w budynkach poddanych oględzinom, ale i na poszczególnych klatkach schodowych. W niektórych klatkach w trakcie oględzin trwały prace montażowe (wykonywano przewierty i montowano przełącznice). Przyłącze światłowodowe zostało doprowadzone do 4 z 10 Budynków. W większości klatek schodowych w 6 z 10 budynków brak było jakichkolwiek elementów światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej – w klatkach znajdowały się stare piony kablowe .

CITIVI w końcu grudnia odnosząc się do wyników oględzin wskazała, że ustalenia stanu faktycznego instalacji telekomunikacyjnej Inei w żaden sposób nie potwierdzają informacji przedstawionych wcześniej przez wielkopolską kablówkę, choć Inea deklarowała posiadanie pełnych instalacji telekomunikacyjnych światłowodowych możliwych do udostępnienia operatorowi. Dlatego według CITIVI, operatorowi winien zostać udzielony dostęp do tych budynków, celem wykonania własnych instalacji światłowodowych.

Jednak w piśmie do UKE z lutego 2018 r., Inea wskazała, że wobec dynamicznego procesu inwestycyjnego, stan jej instalacji światłowodowej w budynkach objętych wnioskiem CITIVI uległ zmianie, w porównaniu do stanu z listopada 2017 r., i we wszystkich budynkach jest już pełna instalacja światłowodowa, z której operator może skorzystać.

Z uwagi na niejednolity i niejednoznaczny wynik oględzin, rozbieżność stanowisk CITIVI i Inei w zakresie wyposażenia budynków instalację światłowodową UKE uznał, że nie był w stanie wyciągnąć wiążących wniosków dotyczących stanu instalacji telekomunikacyjnych w budynkach oraz ocenić wiarygodności twierdzeń każdej ze stron i zdecydował o przeprowadzeniu kolejnych oględzin.

W toku przeprowadzonych oględzin w kwietniu 2018 r. zweryfikowano stan instalacji telekomunikacyjnej Inei w 59 budynkach objętych wnioskiem. Pracownicy UKE ustalili, że każdy z 59 budynków poddanych drugim oględzinom został wyposażony w instalację telekomunikacyjną światłowodową, na którą składają się kanalizacja telekomunikacyjna i kabel światłowodowy ułożony do skrzynki kablowej, do której jest podłączony abonent. W nowo ułożonych rurach karbowanych w i nowo wybudowanych pionach kablowych został ułożony kabel światłowodowy do skrzynki kablowej, do której jest podłączony abonent. Włókna światłowodowe w doprowadzonym kablu światłowodowym zostały rozszyte na tacce spawów i zakończone pigtailami na adapterach APC umieszczanych na polu komutacyjnym w skrzynce EZ-BOX.

W tej sytuacji UKE uznał za uzasadnione przyjęcie, że wszystkie budynki zostały wyposażone w wykonane w podobny sposób światłowodowe instalacje telekomunikacyjne i CITIVI może z nich skorzystać celem świadczenia oferowanych przez siebie usług. Dodatkowo Inea wskazała, że we wszystkich pozostałych budynkach, które nie zostały zweryfikowane w trakcie drugich oględzin posiada instalacje telekomunikacyjne w takim samym stanie jak w 59 podanych oględzinom budynkach

UKE uznał wiec, że nie widzi postaw do uwzględnienia stanowiska CITIVI jakoby warunki dostępu do instalacji telekomunikacyjnej Inea były dyskryminujące i nie pozwalały na oferowanie abonentom konkurencyjnych usług. Według regulatora operator nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających takie twierdzenie. Co więcej, tezie tej przeczy m.in. fakt zawarcia w dniu w grudniu 2016 r., umowy na dostęp do instalacji telekomunikacyjnej Inea przez Orange Polska. Na podstawie tej umowy Orange, korzystając z sieci Inei, kształtuje własną ofertę detaliczną oraz świadczy usługi abonentom, z którymi ma podpisane umowy. UKE nie ma wiec podstaw do stwierdzenia, że obecnie oferowane przez Ineę warunki dostępu do instalacji telekomunikacyjnej są dyskryminujące lub uniemożliwiają CITIVI oferowanie użytkownikom końcowym konkurencyjnych warunków świadczenia usług.

UKE umorzył też postępowanie w części dotyczącej żądania ustalenia warunków dostępu dla CITIVI do budynków z części II i III. Okazało się bowiem w postepowaniu, że spółdzielnia nie posiada tytułu prawnego do części z nich, a ma je Urząd Miasta w Poznaniu. Z wniosku o dostęp do części budynków wycofała się sama CITIVI.