REKLAMA

Deweloper przekonywał, że w budynku w Szczecinie jest miejsce tylko na jedno przyłącze

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi  konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Virtual Space, ISP ze Szczecina, do nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Szarotki na działkach nr 10/3, 10/4 i 10/5, obręb ewidencyjny 28 Szczecin Śródmieście, w tym do posadowionego lub wznoszonego na niej budynku pod nazwą „Odrzańskie Bulvary”.

To obiekt mieszkaniowo-usługowy, który powstaje w kwartale miejskim ul. Szarotki, Jana z Kolna i Sławomira, w sąsiedztwie  Teatru Polskiego i Wałów Chrobrego. Buduje go deweloper, firma Unlimitted z Wrocławia.

Operator zwrócił się w marcu 2022 r. do dewelopera z wnioskiem o umożliwienie mu doprowadzenia własnego przyłącza światłowodowego do budynku oraz jego późniejszej eksploatacji i konserwacji. Strony nie doszły od porozumienia i w czerwcu 2022 r. Virtual Space skierował sprawę do UKE.

REKLAMA

Deweloper wyjaśniał, że nie kwestionuje możliwości udzielenia dostępu, lecz wszczęcie przedmiotowego postępowania jest pozbawione podstaw prawnych i faktycznych, gdyż ustalenie warunków powinno się odbywać w drodze negocjacji. Informował również, że budynek będzie wyposażony w niezbędną infrastrukturę telekomunikacyjną zgodną z przepisami prawa, która będzie jego własnością. Argumentował też, że z uwagi na wielkość realizowanej inwestycji, założony harmonogram robót, dużą ilość podmiotów realizujących powierzone zakresy robót budowlanych oraz skomplikowanie realizowanego zadania, bezwzględnie należy stwierdzić, że warunki dostępu są warunkami szczególnymi, których propozycję omawiano na negocjacjach i które w ostatecznej formie zostały określone we wzorze umowy o dostęp. 

Deweloper miał już podpisaną umowę na wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego oraz włączenie budynku do sieci telekomunikacyjnej z innym podmiotem na podstawie uzgodnionych między stronami szczególnych warunków. Tłumaczył też, że z uwagi na skomplikowaną konstrukcję technologii fundamentów budynku w połączeniu z konstrukcją żelbetową słupów nośnych i palisady utrzymujących stateczność okolicznych gruntów oraz stabilizujących konstrukcję budynku, projektant nie przewidział możliwości wykonania kolejnych przebić w fundamentach i ścianach nośnych budynku, tym bardziej istnieje możliwość wpięcia się do istniejącej już sieci budynku tylko i wyłącznie za pomocą zaprojektowanego przepustu w oparciu o wykonaną studnię i przyłącze operatora komunikacyjnego, z którym już zawarł wcześniej  umowę.

Virtual Space potwierdził, że prowadził z deweloperem negocjacje, lecz nie zakończyły się one zawarciem umowy. W jego ocenie proponowana przez Unlimitted umowa zawiera szereg zabronionych przez ustawodawcę zapisów oraz liczne nieścisłości.

UKE poparł argumenty operatora i zgodnie z projektem Virtual Space  jest uprawniona do:

  • wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  • utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

W projekcie umowy UKE przedstawił też warunki współpracy stron.