REKLAMA

Deweloper tłumaczył UKE, że pismo Euronetu trafiło do spamu

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Euronet Norbert Saniewski sp. j., ISP z Podlasia do nieruchomości i budynków w miejscowości Porosły (gmina Choroszcz) przy ul. Sadowej działek o nr 308/7 i 307/5 z obrębu Porosły, stanowiących własność spółki Projekt Dom Deweloper w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Operator w listopadzie 2020 r. wystąpił w tej sprawie do dewelopera przedstawiając mu projekt umowy. Ze względu na niezawarcie umowy o dostępie w lutym 2021 r. Euronet skierował sprawę do UKE. ISP z Podlasia wskazał, że żądany przez niego dostęp do nieruchomości i budynków powinien umożliwić mu doprowadzenie własnych przyłączy światłowodowych oraz ich późniejszą eksploatację konserwację oraz zapewniać mu dostęp do nieruchomości i budynków.

Partnerem działu jest:

Deweloper tłumaczył UKE, że wniosek operatora wysłany pocztą elektroniczną mógł trafić do tzw. spamu i dlatego nie odczytał wiadomości od Euronetu.

Ponadto informował, że na terenie inwestycji zostały wykonane przyłącza dwóch innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy wykonują wspólnie „sieci uzbrojenie terenu z przyłączami do poszczególnych posesji w jednym wykopie i jednym terminie z uwagi na fakt, że w wąskich drogach osiedlowych znajduje się gęsta infrastruktura pozostałych mediów: gaz, woda, kanalizacja, prąd”. Dlatego, jak przekonywał deweloper, Euronet powinien porozumieć się w tej sprawie z tą dwójką operatorów. I podkreślił przy tym, że Euronet powinien uzyskać zgodę wszystkich gwarantów, z którymi związany jest deweloper i przeprowadzić prace przyłączeniowe zgodnie ze wskazanymi przez nich warunkami. Dodatkowo ze względu na postęp prac, na bieżąco należałoby ustalać dany etap prac konkretnych wykonawców dewelopera, w innym przypadku może on bowiem utracić gwarancję. A to może wiązać się z koniecznością pokrycia roszczeń przyszłych właścicieli nieruchomości i wznoszonych budynków. Deweloper wskazał także, że chciałby zabezpieczenia na wypadek szkód wyrządzonych przez Euronet ze względu na ustalone warunki dostępu na poziomie min. 5 tys. złotych za budynek.

UKE częściowo uwzględnił te uwagi i wprowadził do sentencji decyzji obowiązek ustosunkowania się Euronetu do uwag zgłoszonych przez dewelopera w zakresie możliwości utraty gwarancji do projektu wykonawczego przyłączy. Zaznaczył przy tym, że decyzja jest wiążąca dla następców prawnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych decyzją oraz innych podmiotów władających nieruchomością. UKE wskazał więc wprost, że w przypadku powstania wspólnoty lub wspólnot mieszkaniowych, to ona/one staną się w miejsce dewelopera podmiotem zobowiązanym do udostępnienia nieruchomości i budynków. Większość obowiązków i uprawnień dewelopera, które będą dotyczyć fazy eksploatacji przyłączy do świadczenia usług abonentom, będzie dotyczyło już następcy prawnego dewelopera.

Zgodnie z projektem decyzji Euronet jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonych do budynków światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjny.