Duży poślizg w aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego

Aktualizacja 9 stycznia 2018 r.

Anna Streżyńska, nim oficjalnie został odwołana ze stanowiska resortu cyfryzacji poinformowała nas, że termin rozprawy przed KIO został wyznaczony na 15 stycznia 2018 roku na godzinę 13:00.
– Prace nad aktualizacją Narodowego Planu Szerokopasmowego trwają pomimo napotkanych przeszkód, jednak do ich finalizacji niezbędne są analizy jakie miały powstać w ramach ww. umowy. W związku z powyższym zakończenia prac w tym zakresie można spodziewać się najwcześniej w drugim kwartale 2018 r. – napisała Anna Streżyńska w odpowiedzi na nasze pytania.

-----

Do końca 2017 r. miała powstać aktualizacja Narodowego Planu Szerokopasmowego. Tak zapowiadał przed rokiem rząd. Tego oczekiwała od nas Komisja Europejska. Proces tworzenia dokumentu jest jednak opóźniony. Do tej pory nie resort cyfryzacji nie podpisał umowy z firmą doradczą, która ma wspierać proces aktualizacji dokumentu.

Przyjęty pod koniec 2013 r. przez rząd Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS) obejmuje lata 2015-2020 i m.in. innymi określa cele strategiczne rządu dotyczące szerokopasmowego internetu, a także źródła finansowania potencjalnych inwestycji. Aktualizacja ma przesunąć horyzont do 2025 r. i uwzględniać cele postawione przed krajami Unii Europejskiej takie, jak zapewnienie do tego czasu każdemu obywatelowi Unii dostępu do łącza o przepływności minimum 100 Mb/s, a niektórym do łączy gigabitowych.

Podczas obywającej się w końcu marca ub.r. Konferencji Sieci Szerokopasmowe Dominik Kopera, który dziś jest p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji, poinformował, że resort zamierza zacząć konsultacje w sprawie aktualizacji NPS. Dokument miałby być zrewidowany do końca ub.r. Wcześniej ten sam termin aktualizacji znalazł się w przygotowanej w resorcie rozwoju Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Z publicznie dostępnych informacji wynika, że przetarg na „świadczenie usług wsparcia eksperckiego w procesie aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego” Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło 22 lipca 2017 r. Oferty pierwotnie miały być złożone do 29 sierpnia ub.r., ale termin przesunięto na 13 września. Przetarg rozstrzygnięto 21 grudnia ub.r.

W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca ma sporządzić dokumentację (ma zawierać m.in. analizę celów i planów realizacji nowej strategii KE; przestawienie różnych scenariuszy wdrażania sieci 5G w Polsce; analizę NPS innych krajów; analizę technologii umożliwiających realizację celów nakreślonych przez KE, a także oszacowanie kosztów potencjalnych inwestycji, w tym po 2020 r.), która posłuży do aktualizacji NPS „oraz będzie uczestniczył w spotkaniach, których celem jest omówienie postępu prac oraz zgłaszanie przez zamawiającego sugestii i uwag” oraz będzie uczestniczył w konsultacjach „dotyczących dokumentacji”.

Resort cyfryzacji oczekiwał, że dokumentacja sporządzona przez zwycięzcę przetargu powstanie w ciągu 60 od dnia podpisania umowy, a potem skrócił ten termin do 45 dni. Nie dłużej niż przez 180 dni od przyjęcia przez ministerstwo dokumentacji zwycięzca ma realizować zlecenia zamawiającego.

W warunkach przetargu zapisano, że 60 proc. punktów można otrzymać za zaproponowaną cenę brutto, zaś pozostałe 40 proc. za „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”.

W przetargu oceniano cztery oferty. Dwie – poznańskiej spółki Econe oraz konsorcjum Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy oraz Ernst&Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Business Advisory spółka komandytowa – odrzucono. Wygrała warta 644,52 tys. zł oferta konsorcjum krakowskiej firmy Infostrategia i GWW Grynhoff i Partnerzy, które zdobyło 85 pkt. O 1,86 pkt. niższą niż zwycięzca ocenę końcową miała oferta warszawskiego Audytelu.

Umowa nie została do tej pory podpisana, bo Audytel (złożył droższą o 44,48 tys. zł ofertę niż zwycięskie konsorcjum, ale w ocenie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia uzyskał wyższa niż konkurent punktację) – odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej.

Do chwili publikacji tego tekstu Ministerstwo Cyfryzacji pozostawiło bez odpowiedzi nasze pytania dotyczące opóźnień w aktualizacji NPS oraz przewidywanego terminu jego publikacji.