AKCJA SPOŁECZNA

Dwie decyzje UKE dla Inei w sporze z jarocińskim TBS

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje dwóch projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków, na jakich Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zapewni firmie Inea dostęp do nieruchomości i budynków w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

W pierwszym przypadku chodzi o budynki posadowione na nieruchomości przy ul. Parowozownia 1a i 1c, a w drugim o budynek przy ul. Leszczyce 21 w Jarocinie.

Tylko w pierwszym przypadku UKE zgodził się, by operator mógł wykonać instalację telekomunikacyjną w budynkach w technologii światłowodowej.

A Inea starała się o to od listopada 2019 r. Negocjacje z TBS w tej sprawie nie przynosiły rezultatu i w styczniu tego roku skierowała sprawę do UKE

Regulator szybko ustalił, że w budynkach przy ul. Parowozownia 1a i 1c brak jest instalacji telekomunikacyjnych przystosowanych do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. A fakt, że są to budynki socjalne o niskim standardzie, a zamieszkałe w nich osoby nie regulują na bieżąco należności wobec TBS oraz Urzędu Miejskiego, w obecnym stanie prawnym nie stanowi przesłanki wykluczającej umożliwienie operatorowi wykonania instalacji telekomunikacyjnych.

Dlatego też zgodnie z projektem decyzji Inea jest uprawniona do:

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków w technologii światłowodowej,
  2. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Inaczej ma się sprawa z budynkiem przy ul. Leszczyce 21. Tam Inea zaczęła negocjacje z TBS w czerwcu 2018 r.

TBS dwukrotnie (w październiku i grudniu 2018 r. ) oświadczył, że nie wyraża zgody na udostępnienie nieruchomości w celu zapewnienia usług telekomunikacyjnych z uwagi na przeprowadzone w budynku prace modernizacyjne, objęte gwarancją wykonawcy. W tej sytuacji w styczniu tego roku Inea złożyła do UKE wniosek, w którym żądała wydania decyzji ustalającej warunki dostępu do budynku, polegającego na umożliwieniu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego oraz wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej.

W trakcie postępowania okazało się jednak, że TBS posiada tam instalację telekomunikacyjną wykonaną w technologii światłowodowej, pozwalającą na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s. Co więcej, według TBS, istnieje możliwość wykorzystania jej przez operatora.

UKE uznał ten argument i ocenił, że istniejąca infrastruktura spełnia zapotrzebowanie Inei w aspekcie technologicznym, a także ze względów ekonomicznych.

Dlatego zgodnie z projektem decyzji Inea jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego w technologii światłowodowej,
  2. korzystania z punktu styku w budynku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego.