REKLAMA

E-nernet będzie mógł konkurować z Netfalą i Stansatem w budynku w Błoniu

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy E-nernet ustalającej warunki dostępu do nieruchomości położonej w Błoniu przy ul. Lesznowskiej 15, gdzie ISP z Błonia chciał świadczyć usługi telekomunikacyjne.

Partnerem działu jest:

Operator zwrócił się w tej sprawie w czerwcu 2020 r. do firmy Mazdom, dewelopera który był wówczas właścicielowi nieruchomości i wznosił tam budynek. ISP z Błonia we wniosku do dewelopera zwracał się o:

  •  możliwość wykorzystywania istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub istniejącej instalacji telekomunikacyjnej, jeżeli powielenie takiej infrastruktury byłoby ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niemożliwe,
  • możliwość doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku,
  • umożliwienie korzystania z punktu styku,
  • umożliwienie utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu przyłącza telekomunikacyjnego oraz instalacji telekomunikacyjnej,
  • umożliwienie pracownikom operatora oraz innym osobom wskazanym przez ten podmiot wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynku, w zakresie niezbędnym do korzystania z dostępu,
  • udostępnienie energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do korzystania z dostępu.

Mazdom poinformował E-nernet, że do punktów styku zostały już doprowadzone przyłącza telekomunikacyjne innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a powielenie infrastruktury jest ekonomicznie nieopłacalne i uciążliwe ze względów estetycznych i konieczności ingerencji w zagospodarowany przez dewelopera teren inwestycji.

W tej sytuacji E-nernet w marcu 2021 r. skierował sprawę do UKE. Mazdom zaś poinformował regulatora, że w w grudnia 2020 r. nastąpiło pierwsze podpisanie aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu w budynku, wobec czego nastąpiło powstanie wspólnoty mieszkaniowej, która stała się stroną w postępowaniu. Jej członkowie zaś poinformowali UKE, że w budynku znajdują się instalacje dwóch innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Argumentowali, że jest to nowy wielorodzinny obiekt mieszkalny i jakakolwiek ingerencja w konstrukcję budynku może spowodować utratę gwarancji, a ponadto estetyka nie pozwala na prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej natynkowo. Ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych tego pisma, dotyczących umocowania członków wspólnoty do jej reprezentowania, UKE wziął te wyjaśnienia pod uwagę jedynie jako źródło informacji mogących przyczynić się do załatwienia sprawy, nie zaś stanowisko strony postępowania.

Regulator ustalił, że budynek został wyposażony w światłowodową instalację należącą do wspólnoty. Są też światłowodowe instalacje telekomunikacyjne, które mają dwie firmy z Ożarowa Mazowieckiego Netfala i Stansat.

UKE ocenił, że infrastruktura wspólnoty składa się z elementów pozwalających firmie E-nernet na świadczenie usług w budynku w zamierzonej technologii. Świadcząc usługi przy jej wykorzystaniu będzie on w stanie osiągnąć ten sam cel, co w przypadku wykonania nowej instalacji telekomunikacyjnej, przy czym nie musi ponosić kosztów jej wykonania.

Zgodnie z projektem decyzji E-nernet jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  2. wykorzystania istniejącej instalacji telekomunikacyjnej w budynku,
  3. wykorzystania punktu styku w budynku,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.