ePM-24-online z Katowic chciał wejść z HFC do Żyrardowa

Aktualizacja 14.08.2020 r.

Centrum Obsługi Rynku Nieruchomości „Biur -Marw swym stanowisku konsultacyjnym poinformowało UKE, że w międzyczasie w przypadku części z budynków, gdzie z usługami internetowymi chciała wejść firma ePM-24-online, inwestycje FTTH zrealizował już Orange. W przypadku kilku kolejnych zostały natomiast zawarte umowy na wykonanie takich instalacji. Nie ma wśród nich jednak budynku przy ul. Kościelnej 5.

---

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy ePM-24-online z Katowic do nieruchomości położonych w Żyrardowie będących w zarządzie Centrum Obsługi Rynku Nieruchomości „Biur -Mar”, w tym do 16 budynków posadowionych na tych nieruchomościach, w celu zapewnienia w nich usług telekomunikacyjnych.

Zaznaczyć trzeba, że budynki są wpisane do rejestru zabytków przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie.

Operator w sierpniu 2017 r. zwrócił się do zarządcy budynków z wnioskiem o dostęp do nieruchomości, w celu wykonania inwestycji telekomunikacyjnej,. Planował doprowadzić do budynków przyłącza telekomunikacyjne aż do punktów styku w oparciu o kabel światłowodowy i wykonać w nich instalacje za pomocą kabli koncentrycznych w technologii HFC.

Ze względu na niezawarcie umowy o dostęp ePM-24-online w październiku 2017 r. skierował sprawę do UKE.

W trackie postępowania UKE ustalił, że tylko w jednym budynku przy ul. Kościelnej 5 operator nie ma możliwości skorzystania z instalacji telekomunikacyjnych, albowiem te istniejące nawet, jeśli są przystosowane do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości, co najmniej 30 Mb/s, to nie odpowiadają zapotrzebowaniu ze względu na technologię świadczenia usług telekomunikacyjnych.

W pozostałych 15 budynkach jednak były już instalacje telekomunikacyjne, wykonane w oparciu o kable koncentryczne w technologii HFC. Co więcej usług w oparciu o taką się świadczyło dwóch operatorów Zakład Elektroniki „Isko” z Żyrardowa oraz Vectra.

Co więcej, Vectra w piśmie do UKE wskazała, że jej instalacje telekomunikacyjne są możliwe do wykorzystania w zakresie kabli, które nie są aktualnie wykorzystywane przez tego operatora, Dodała jednak przy tym, że ostateczne potwierdzenie możliwości udostępnienia niewykorzystywanych przez nią kabli koncentrycznych wymaga szczegółowego wskazania przez ePM-24-online numerów budynków oraz numerów poszczególnych lokali mieszkalnych.

Katowicki operatora we wniosku do UKE załączył natomiast dokument świadczący, że wystąpił do firmy Isko o udzielenie informacji dotyczącej udostępnienia kabli i kanalizacji kablowych w budynkach celem świadczenia w nich usług telekomunikacyjnych. Isko na nie jednak nie odpowiedziało. UKE wezwał więc tego operatora aby wyjaśnił, dlaczego nie udzielił odpowiedzi na pismo ePM-24-online

Isko tłumaczyło, że w jego opinii pismo katowickiego operatora nie stanowiło wniosku o udzielenie dostępu do elementów infrastruktury telekomunikacyjnej. UKE upomniał Isoko, że niepowołanie się przez ePM-24-online na konkretne przepisy prawa nie jest wystarczającym powodem do nieudzielenia przez niego odpowiedzi.

Jednocześnie regulatora wezwał ePM-24-online o ustosunkowanie się do pisma Isko z 7 listopada 2019 r. i wskazanie czy jest zainteresowany skorzystaniem z instalacji telekomunikacyjnych żyrardowskiej firmy zlokalizowanych w budynkach, gdzie chce świadczyć usługi, a jeżeli tak aby ponownie złożył wniosek o dostęp do Isko.

Do dnia wydania decyzji przez UKE ePM-24-online nie udzielił odpowiedzi na wezwanie i nie wystąpił do Isko z wnioskiem o zawarcie umowy o dostęp. W ocenie regulatora nie zachodzi więc przypadek niepodejmowania przez Isko negocjacji. Ostatecznie więc UKE uznał, że nie są znane żadne przyczyny pozwalające uznać instalację telekomunikacyjną należącą do Isko za niedostępną dla ePM-24-online bądź nieodpowiadającą jego zapotrzebowaniu.

Zgodnie z projektem decyzji UKE zgodził się poprzeć w pełni wniosek  ePM-24-online tylko w przypadku jednego budynku przy ul ul. Kościelnej 5, gdzie operatora jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku w technologii HFC,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego oraz instalacji telekomunikacyjnej wykonanej w technologii HFC w budynku, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji zakłada również odmowę w zakresie wykonania w technologii HFC instalacji telekomunikacyjnych w pozostałych 15 budynkach przez operatora.