Firmy w Wielkopolsce trochę mniej „usieciowione” niż średnia w kraju

W województwie wielkopolskim w ciągu siedmiu lat odsetek przedsiębiorstw z dostępem do łączy szerokopasmowych zwiększył się o 7,6 pkt. proc. (z 90,2 proc. w 2015 r. do 97,8 proc. w 2022 r.), natomiast w ostatnim roku zanotowano spadek – o 0,6 pkt. proc. W kraju udział takich jednostek zwiększył się w latach 2015–2022 o 6,6 pkt. proc. i w 2022 r. wyniósł 98,5 proc.

W opolskim wszystkie spośród zbadanych przedsiębiorstw posiadały szerokopasmowy dostęp do internetu (wobec 96,1 proc. w 2021 r.), a województwem o najmniejszym odsetku takich jednostek było łódzkie (97 proc. wobec 98,7 proc.) – wynika z analizy Głównego Urzędu Statystycznego Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim w 2022 r..

Wielkopolskie przedsiębiorstwa najczęściej korzystały ze stałych łączy o maksymalnej przepływności określonej w umowie z operatorem na „przynajmniej 100, ale mniej niż 500 Mb/s” – ich udział ukształtował się na poziomie 30,5 proc. Odsetek podmiotów wyposażonych w łącze o prędkości „przynajmniej 500 Mb/s” wyniósł 24,7 proc., w tym „przynajmniej 1 Gb/s” osiągnął poziom 12,6 proc., a „przynajmniej 30, ale mniej niż 100 Mb/s” stanowił 20,4 proc.

Rośnie zapotrzebowanie na wyższą jakość oferowanych usług. W latach 2018–2022 zaobserwowano wzrost odsetka jednostek korzystających z łączy o prędkości „przynajmniej 500 Mb/s” (o 17,8 pkt. proc.), a także z łączami o prędkości „przynajmniej 100, ale mniej niż 500 Mb/s” (o 13,6 pkt. proc.) oraz „przynajmniej 30, ale mniej niż 100 Mb/s” (o 2 pkt. proc.). Zmniejszył się natomiast udział podmiotów korzystających z łączy o prędkości „mniej niż 30 Mb/s” (o 36,5 pkt. proc.).

W 2022 r. 91,5 proc. przedsiębiorstw w Wielkopolsce wyposażyło swoich pracowników w urządzenia przenośne umożliwiające mobilny dostęp do internetu (np. laptopy, tablety, smartfony), tj. o 15,2 pkt. proc. więcej niż w 2021 r. W kraju udział takich podmiotów był nieco większy i wyniósł 91,9 proc. (wzrost o 13,3 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego roku). Wśród województw największy odsetek odnotowano w łódzkim (97 proc., wzrost o 19,3 pkt. proc.), a najmniejszy w świętokrzyskim (86,5 proc., wzrost o 17,7 pkt. proc.).

W woj. wielkopolskim udział pracowników wyposażonych w sprzęt pozwalający na mobilny dostęp do internetu wyniósł 30,2 proc. (26,9 proc. w 2021 r.), tj. o 6,7 pkt. proc. mniej niż przeciętnie w kraju. Województwem cechującym się największym odsetkiem wyposażanych w mobilia pracowników było mazowieckie (52,4 proc., wzrost o 5,2 pkt. proc. w stosunku do 2021 r.), a najmniejszym – świętokrzyskie (18,3 proc., spadek o 7,4 pkt. proc.).

W 2022 r. odsetek wielkopolskich przedsiębiorstw zapewniających pracownikom zdalny dostęp do zasobów wyniósł 65,9 proc., tj. mniej niż w kraju (67,1 proc.). Najwięcej podmiotów umożliwia pracownikom zdalny dostęp do służbowej poczty elektronicznej (64,2 proc. wobec 65,4 proc. w kraju), a blisko połowa (49,4 proc. wobec 50,1 proc.) – do służbowych aplikacji. Zdalny dostęp do służbowych dokumentów zapewniało 46,9 proc. jednostek (w kraju 48,3 proc.). Największe odsetki powyższych wskaźników zanotowano w mazowieckim (odpowiednio: 72,6 proc., 59,7 proc. i 58,7 proc.), natomiast najmniejsze w świętokrzyskim (odpowiednio: 55,2 proc., 36,7 proc. i 31,9 proc.).