REKLAMA

Fundacja Open Allies – pierwsza w Polsce organizacja branżowa telekomunikacyjnego rynku hurtowego

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Model biznesowy reprezentowany przez wyłącznie hurtowych operatorów telekomunikacyjnych stanowi nowe podejście do świadczenia usług na sieciach światłowodowych. Zjawisko, które pojawiło się i rozwinęło w Polsce dzięki Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa (POPC), niesie za sobą korzyści – zarówno dla operatora i jego biznesowych partnerów (detalistów), jak również dla użytkowników końcowych. Podmioty działające w tym innowacyjnym modelu napotykają jednak wyzwania, wymagające podejmowania wspólnych działań. Powołana, w styczniu 2022 r. Fundacja Open Allies, to pierwsza w Polsce sformalizowana inicjatywa na rzecz otwartych sieci światłowodowych.

Jej inicjatorami są branżowi liderzy – Nexera i Fiberhost, ale Fundacja jest otwarta na innych operatorów działajacych w czysto hurtowym modelu biznesowym. Organizacja stanowi platformę do współpracy, wymiany doświadczeń i komunikacji między podmiotami prowadzącymi działalność wyłącznie hurtową oraz operatorami detalicznymi korzystającymi z ich sieci.

Cele Open Allies

Do najważniejszych celów powołanej Fundacji należą:

  • promowanie hurtowego dostępu do sieci światłowodowych,
  • współdziałanie w zakresie ustawodawstwa i rozwiązań regulacyjno-prawnych,
  • wspieranie rozwoju sieci FTTH poprzez znoszenie barier ekonomicznych i administracyjno-prawnych.

W ramach działalności statutowej organizacja podejmie również przedsięwzięcia edukacyjne w zakresie telekomunikacji oraz kompetencji cyfrowych.

Działaniami Fundacji kieruje Zarząd, w którego skład wchodzą: Marta Wojciechowska – Prezes Zarządu Fiberhost S.A. oraz Jacek Wiśniewski – Prezes Zarządu Nexera sp. z o. o.

Stowarzyszone podmioty chcą ściśle współpracować nie tylko między sobą, ale też z operatorami detalicznymi, administracją państwową, samorządową i innymi organizacjami branżowymi. Partnerzy zdecydowali się na formę prawną fundacji jako najbardziej elastyczną i odpowiadającą stawianym celom.

– Udostępnianie sieci światłowodowych wymaga nowego spojrzenia na podstawowe kwestie biznesowe, tj. proces inwestycyjny, warunki współpracy z partnerami, efektywność biznesowa. To tylko część kwestii, z jakimi spotykają się na co dzień operatorzy hurtowi. W obliczu wyzwań w obszarach biznesowych – tematów w większości tożsamych dla firm działających na rynku – pojawiła się naturalna potrzeba zabrania wspólnego głosu i wyraźnego zaakcentowania elementów tej złożonej rynkowej układanki – komentuje Marta Wojciechowska.

Kwestie prawno-regulacyjne

Operatorzy hurtowi tworzą nową kategorię podmiotów, która powinna być wyodrębniona na gruncie przepisów krajowego prawa telekomunikacyjnego. Potrzebne jest nowe podejście regulacyjne uwzględniające i wspierające korzystne zjawisko, jakim jest rozwój rynku hurtowego. Wynika z tego naturalna potrzeba zrzeszenia jego przedstawicieli w celu przedstawienia regulatorowi spójnych postulatów i prowadzenia uporządkowanej dyskusji.

– Na pewnym etapie w naturalny sposób pojawiła się konieczność zintegrowania środowiska. Własna organizacja jest w stanie generować przejrzyste argumenty, a merytoryczny wkład do dyskusji rynkowej z pewnością przyczyni się do ulepszenia i standaryzacji przepisów. Każdy ma prawo bronić swoich interesów i powinien to robić wprost, biorąc odpowiedzialność za opinie i argumenty – mówi Jacek Wiśniewski.

Efektywność operacyjna i komunikacyjna

Dotychczas hurtownicy nie konkurują ze sobą geograficznie (choć może to się zmienić w przyszłości), a rozmowy prowadzą często z tymi samymi detalistami.