REKLAMA

Globitel w licytacji na okablowanie lotniska w Radomiu obniżył cenę o 0,9 mln zł

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze zamknęły przetarg na wykonanie instalacji i okablowania telekomunikacyjnego w porcie lotniczym Radom-Sadków.

Zlecenie na kwotę 1,3 zł mln pozyskała firma Globitel z Łodzi. PPPL wstępnie zakładały, że przeznaczą na ten cel 3 mln zł. Kryterium wyboru była cena (80 proc.) oraz doświadczenie kierownika robót telekomunikacyjnych.

W przetargu startowały również Attcom z Poznania, Heli Factor z Warszawy, Technitel Polska ze Zgierza, Comp, Maxto Technology, Comsa Instalaciones Y Sistemas Industriales, Wojbon z Bydgoszczy oraz Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telłącz z miejscowości Krynice.

Przetarg zakładał  przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone, co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu w postępowaniu. I tak się stało. Złożone przez wykonawców oferty zostały automatycznie wprowadzone do systemu jako wyjściowe, które mogły być „poprawiane” przez każdego wykonawcę poprzez składanie kolejnych ofert. Aukcja odbywała się według reguły zniżkowej licytacji dynamicznej. Ostatecznie wygrał ją Globiltel, którego cena wyjściowa wyniosła 2,2 mln zł.

Zadaniem Globitela będzie wykonanie dokumentacji i budowa instalacji okablowania telekomunikacyjnego szkieletowego międzyobiektowego – Port Lotniczy Radom-Sadków w formule projektuj i wybuduj. A konkretnie:

  1. sporządzenie inwentaryzacji stanu istniejącego,
  2. sporządzenie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz Harmonogramu Robót z wykresem graficznym Gantta,
  3. sporządzenie dokumentacji wykonawczej i specyfikacji Technicznych dla każdej lokalizacji/relacji oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ ),
  4. wykonanie robót budowlano - montażowych, instalacyjnych, pomiarów.
  5. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowaną dokumentacją wykonawczą,
  6. opracowanie dokumentacji powykonawczej,
  7. przygotowanie i przekazanie zamawiającemu kompletu dokumentacji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Globiltel ma zrealizować zamówienie w terminie 7 miesięcy od dnia przekazania placu budowy, co nastąpi nie wcześniej niż 1 października 2021 r.