Greenlan Fiber nie ma dowodu, że chciał negocjować z Internet Union

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Greenlan Fiber z Sobótki do nieruchomości i budynku położonego w Bielanach Wrocławskich przy ul. Magnoliowej 14, stanowiącego współwłasność członków Wspólnoty Mieszkaniowej „Magnoliowa”, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Greenlan Fiber to stosunkowo duży ISP z Dolnego Śląska, z którego sieci korzysta około 20 tys. użytkowników, działający na terenie powiatów: wrocławskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego i strzelińskiego. Szczególnie mocną pozycję ma w gminie Sobótka, gdzie według statystyk UKE z jego usług dostępu do internetu korzysta blisko 70 proc. użytkowników, co czyni go największym dostawcą w regionie.

Starania o wybudowanie sieci w budynku w Bielanach Wrocławskich Greenlan Fiber rozpoczął w sierpniu 2017 r. Wspólnota odpowiedziała szybko, bo już na początku września 2017 r., że budynek jest wyposażony w wewnętrzną instalację teletechniczną, która stanowi własność Internet Union. Poinformowała też operatora, że w przypadku dalszego zainteresowania wykonaniem instalacji telekomunikacyjnej, umowa udostępnienia nieruchomości i budynku powinna zawierać projekt techniczny z podaniem technologii wykonania przyłącza oraz instalacji teletechnicznej jako podtynkowej. Projekt powinien być wykonany w porozumieniu z deweloperem lub generalnym wykonawcą w taki sposób i zaakceptowany przez wspólnotę, aby zagwarantować zachowanie uprawnień wynikających z rękojmi.

Ostatecznie negocjacje między stronami nie zakończyły się zawarciem umowy i Greenlan Fiber w grudniu ubiegłego roku skierował sprawę do UKE. We wniosku do regulatora żądał wydania decyzji umożliwiającej „doprowadzenie przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku” oraz „wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku” i „umożliwienia korzystania z punktu styku w budynku”. Planował wybudować w Bielanach Wrocławskich sieć w technologii FTTH.

Na początku tego roku Wspólnoty Mieszkaniowa „Magnoliowa”, poinformowała UKE, że wniosek ISP z Sobótki jest niezasadny, ponieważ w budynku znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna należąca do Internet Union, na rzecz którego ustanowiono nieodpłatną służebność przesyłu. Ponadto Wspólnota twierdziła, że mieszkańcy i właściciele lokali nie są specjalnie zainteresowani usługami GreenLan Fiber. A to dlatego, że istnieją obawy co do montażu instalacji w listwach natynkowo ze względu na możliwość utraty roszczeń w ramach rękojmi. Wspólnota przekonywała też, że skorzystanie z istniejącej już w budynku instalacji Internet Union nie będzie ingerować w stan techniczny budynku i będzie z jej punktu widzenia optymalnym rozwiązaniem.

UKE uznał te argumenty i w projekcie decyzji stwierdził, że nie są znane żadne przyczyny, by uznać instalację telekomunikacyjną należącą do Internet Union za niedostępną dla Greenlan Fiber. Jest ona bowiem wykonana w technologii FTTH, która wykorzystuje kabel światłowodowy jako medium transmisyjne, a o wykonanie takiej instalacji wnosił ISP z Sobótki. Nadto sam Internet Union poinformował UKE, że istnieje możliwość skorzystania z niej pod warunkiem zawarcia stosownej umowy.

Za niewiarygodne UKE uznał też twierdzenia Greenlan Fiber, że ten próbował w tej sprawie porozumieć się z Internet Union. ISP z Sobótki dołączył wprawdzie do wniosku złożonego w UKE pismo adresowane do Internet Union z września 2017 r. zawierające zapytanie o możliwość współkorzystania z infrastruktury, jednakże nie załączył do tego żadnego potwierdzenia nadania lub potwierdzenia odbioru pisma przez Internet Union. W toku postępowania Internet Union w piśmie przesłanym do UKE w kwietniu 2019 r. stwierdził, że takie pismo do niego nie wpłynęło. Według UKE, operator z Sobótki nie wykazał więc, że podejmował negocjacje z Internet Union w sprawie współkorzystania z instalacji telekomunikacyjnej tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Ostatecznie więc zgodnie z projektem decyzji Greenlan Friber jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza.

Projekt decyzji zakłada również odmowę w zakresie wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku.

 

CZŁOWIEK SZUKA PRACY:Manager ds. sprzedaży