AKCJA SPOŁECZNA

GUS o korzystaniu z internetu w 2017 r.

W 2017 r. dostęp do internetu szerokopasmowego posiadało blisko 95 proc. przedsiębiorstw, przy czym w przypadku tych największych wskaźnik sięga 99,7 proc. Mobilne łącza szerokopasmowe były wykorzystywane przez ok. 70 proc. podmiotów  podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w raporcie Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r.

GUS zauważa, że udział przedsiębiorstw posiadających dostęp do internetu szerokopasmowego (stałego lub mobilnego) od 2014 r. kształtuje się na poziomie powyżej 90 proc.

Z usług w chmurze obliczeniowej w 2017 r. korzystała ponad jedna trzecia dużych przedsiębiorstw, a własną stronę internetową w 2017 r. miało 67 proc. podmiotów. Strony internetowe wykorzystywane były najczęściej do prezentacji cenników, katalogów wyrobów lub usług, jak również do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy, z możliwością przesyłania dokumentów aplikacyjnych.

W 2017 r. ponad jedna czwarta przedsiębiorstw w Polsce korzystała z możliwości, jakie stwarzają media społecznościowe. W porównaniu z rokiem poprzednim odsetek ten wzrósł o 2,1 pkt. proc. Co drugie duże przedsiębiorstwo (o liczbie pracujących 250 osób i więcej) wykorzystywało przynajmniej jeden z rodzajów mediów społecznościowych.

Jeśli chodzi natomiast o gospodarstwa domowe to w 2017 r. przynajmniej jeden komputer w domu miało prawie 82 proc. z nich a  78 proc. posiadało dostęp do internetu szerokopasmowego. Odsetek ten był wyższy o 1,5 p. proc. niż w roku poprzednim, a o 7,1 p. proc. w stosunku do 2014 r. W porównaniu z rokiem poprzednim udział gospodarstw domowych korzystających z internetu poprzez szerokopasmowe łącze internetowe zwiększył się o 1,9 p. proc.

Zarówno dostęp do internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych był zróżnicowany ze względu na typ gospodarstwa, klasę miejsca zamieszkania oraz stopień urbanizacji. Dostęp do internetu częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi (98,8 takich gospodarstw ma internet) niż bez nich (73,3 proc. z nich ma interent). Uwzględniając klasę miejsca zamieszkania, odsetek gospodarstw z internetem większy był w miastach niż na obszarach wiejskich. Biorąc pod uwagę stopień urbanizacji, wskaźnik dostępu do internetu najwyższy był na obszarach wysoko zurbanizowanych. Taka sama prawidłowość dotyczyła wykorzystywania szerokopasmowych łączy internetowych.

Dwie trzecie gospodarstw domowych jako główną przyczynę nieposiadania dostępu do internetu w domu wskazało brak potrzeby korzystania z niego, choć odsetek ten spadł o 3 proc. w stosunku do roku ubiegłego do poziomu 67,7 proc. Drugim istotnym powodem był brak odpowiednich umiejętności po stronie obywateli. Zbyt wysokie koszty sprzętu oraz samej usługi dostępu do internetu, to również często wymieniane przyczyny.