GUS o wynikach firm telekomunikacyjnych w 2022 r.

Blisko 46,8 mld zł wyniosły w 2022 r. przychody firm telekomunikacyjnych zatrudniających 10 i więcej osób – wynika z danych sygnalnych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Przedsiębiorstwa zajmujące się działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, miały w ub.r. 26,8 mld zł przychodów.

W zestawieniu GUS sporządzonym na podstawie sprawozdań F-01 uwzględniono łącznie 186 firm, w tym 41 zajmujących się działalnością bezprzewodową. Zysk netto wykazało w ub.r. 149 przedsiębiorstw uwzględnionych w zestawieniu, w tym 36 świadczących usługi bezprzewodowe.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 41,5 mld zł, w tym niemal 8,3 mld zł przypadało na amortyzację (w branży bezprzewodowej było to odpowiednio 21,3 mld zł i 4,4 mld zł). Wydatki na energię wyniosły 1,5 mld zł, zaś na usługi obce – 16,2 mld zł (w branży bezprzewodowej było to odpowiednio 775 mln zł i 8,0 mld zł).

Łączny zysk operacyjny firm przynoszących zysk na tym poziomie wyniósł 6,2 mld zł, a ponoszące straty miało 119 mln zł straty operacyjnej(w branży bezprzewodowej było to odpowiednio 4,3mld zł i 5,9 mld zł).

Koszty finansowe wyniosły 2,5 mld zł, z czego 2,2 mld zł przypadało na odsetki (w branży bezprzewodowej było to odpowiednio 1,7 mld zł i 1,6 mld zł). Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 24,8 mld zł, zaś z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – 1,3 mld zł (w branży bezprzewodowej było to odpowiednio 17,0 mld zł i 1,3 mld zł).

GUS nie opublikował porównywalnych danych za 2021 r.