IMGW-PIB zamawia wdrożenie i obsługę sieci WAN

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy ogłosił rozpoczęcia postępowania przetargowego na wdrożenie: migrację z obecnie wykorzystywanej przez IMGW-PIB sieci rozległej oraz utrzymanie jej w pracy. Szacowana na podstawie wadium wartość zamówienia wynosi 3 mln zł.

Jedynym kryterium branym pod uwagę przy ocenie ofert będzie cena usług.

Wykonawca ma je świadczyć przez 4-letni okres obowiązywania umowy na bazie posiadanych (własnych lub pozyskanych) łączy dostępowych, zainstalowanych i skonfigurowanych urządzeń customer edge (CE) w szafach teletechnicznych wskazanych przez IMGW-PIB oraz w sieci szkieletowej wykonawcy, który jest zobowiązany  udostępnić wymagany sprzęt i łącza oraz nimi zarządzać. W ramach świadczenia usługi sieci, wykonawca zainstaluje urządzenia CE, przeprowadzi ich konfigurację oraz będzie odpowiadał za utrzymanie (zarządzanie, usuwanie awarii, wprowadzanie zmian konfiguracyjnych).

IMGW-PIB zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego o dodatkowe usługi WAN w ramach prawa opcji oraz uruchomienie maksymalnie 5 nowych lokalizacji.

Termin składania ofert wyznaczono na 6 czerwca 2022 r. Wymagane wadium wynosi 100 tys. zł.