REKLAMA

Inea przejmie swego właściciela i będzie kontrolowana bezpośrednio z Luksemburga

Australijska grupa finansowa Macquarie planuje uproszczenie struktury własności Inea. Inea przejmie swego jedynego akcjonariusza. Po zakończeniu operacji bezpośrednim właścicielem wywodzącego się z Poznania operatora będzie Odin Holdings S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

Dziś jedynym akcjonariuszem Inea jest Odin Ventures spółka z o.o. Ma 6796 akcji Inea. Połączenie Inea z właścicielem nastąpić ma w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, czyli przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za akcje, które Inea wyda Odin Holdings S.à.r.l., jedynemu wspólnikowi Odin Ventures spółka z o.o.

Z przedstawionego przez Inea planu połączenia wynika, że 31 lipca 2020 r. wartość netto majątku Odin Ventures spółka z o.o. wynosiła 64,7 mln zł. Długoterminowe aktywa trwałe spółki wyceniono na ponad 1,04 mld zł, w tym akcje spółek powiązanych na blisko 902 mln zł. Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych wynosiły 846,6 mln zł, a zobowiązania krótkoterminowe ponad 129,5 mln zł. Po siedmiu miesiącach tego roku przejmowana spółka miała 912 tys. zł przychodów ze sprzedaży, 265,3 tys. zł straty netto, blisko 14,7 mln zł przychodów finansowych ze zbycia inwestycji i 16,3 mln zł straty netto. W całym 2019 r. strata netto Odin Ventures spółka z o.o. wyniosła blisko 52,7 mln zł przy przychodach na poziomie 1,13 mln zł. 

Inea po siedmiu miesiącach tego roku miała ponad 1,5 mln zł zysku netto, a jej długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły ponad 716,1 mln zł.