[Aktualizacja 2] Izby przeciwko wzrostowi opłat dla OZZ

Aktualizacja 28.06 18:23

Dzisiaj Sejm przyjął projekt ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w kształcie zbliżonym do wersji zarekomendowanej wczoraj przez Komisję Kultury i Środków Przekazu. Oznacza to przyjęcie nowych tantiem dla twórców od reemisji na platformach płatnej telewizji. Wypadła natomiast z projektu zasada iż tzw. wprowadzanie bezpośrednie (chodzi o dosył sygnału od nadawcy do operatora platformy TV) stanowi także nadawanie i reemisję czyli podlega licencjonowaniu. Co ciekawe usunięcie poprawki wprowadzającą tę zasadę popierał Związek Artystów Scen Polskich, ale oprotestowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich, mając odmienne opinie jak to wpłynie na wynagrodzenie twórców.

---

Aktualizacja 27.06 12:27

Wczoraj Sejm zdecydował o przyjęciu do porządku obrad czytania projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Poprawka dotycząca rozszerzenie wymiaru tantiem za reemisję w sieciach kablowych i na platformach cyfrowych została przyjęta. Podczas zrealizowanego dzisiaj II czytania projektu w Komisji Kultury i Środków Przekazu punkt ten nie był poruszany. Projekt ustawy może teraz trafić do ostatecznej akceptacji Sejmu podczas jutrzejszego posiedzenia, aczkolwiek obecnie nie ma jeszcze takiego punktu w porządku obrad.

---

Jutro Sejm rozpoczyna swoje 14. posiedzenie, a jednym z punktów, który może uzupełnić porządek dzienny jest „sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw”.

Przeciwko uzupełnieniu porządku obrad o ten punkt opowiedziało się dzisiaj część izb gospodarczych zrzeszających operatorów telekomunikacyjnych: Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Mediakom oraz Związek Telewizji Kablowych w Polsce.

Zdaniem izb, środowisko przedsiębiorców powinno otrzymać więcej czasu na zajęcie stanowiska względem niespodziewanej poprawki do projektu ustawy o prawie autorskim jaką wniesiono na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu 19 czerwca. Dotyczy ona wprowadzenia tantiem na rzecz aktorów za utwory audiowizualne z ich udziałem, jakie są reemitowane w systemach płatnej telewizji. Zdaniem środowiska twórców, jest to zasadne, skoro podobne regulacje objęły emisje internetowe. Innego zdania jest środowisko operatorów kablowych.

– Tylko ta zmiana (…) ma obciążyć polskich przedsiębiorców telekomunikacyjnych kolejnymi 40 mln zł rocznie na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania, wobec już uiszczanych 200 mln zł z tytułu reemitowania (wzrost o 20 proc.) – wskazują izby telekomunikacyjne w swoim stanowisku.

Warto dodać, że na posiedzeniu Komisji Kultury powyższa poprawka nie zyskała poparcia rządu, którego przedstawiciele wskazywali, że nowe pole eksploatacji powodowałoby zdublowanie obecnie obowiązujących opłat, że poprawka wychodzi poza implementację dyrektywy Digital Right Management, co było głównym powodem legislacji, że poprawka nie była konsultowana publicznie, i że wymaga uzupełnienia Oceny Skutków Regulacji.

Mimo tego poprawka przeszła w Komisji większością jednego głosu. Zgłoszona została przez Lewicę, a zyskała poparcie m.in. Polski 2050 oraz PiS. Przeciw zdawało się m.in. PSL.