REKLAMA

REKLAMA: Jak operatorzy mogą optymalizować podatki?

REKLAMA

– Wprawdzie i podatki, i śmierć są nieuchronne, ale ta druga jest mniej dokuczliwa, bo nie zdarza się co roku – zwykł mawiać Terry Pratchett, brytyjski pisarz fantasy.

Temat możliwości optymalizacji obowiązków podatkowych przez operatorów telekomunikacyjnych i tym samym, zmniejszenia ich dokuczliwości, na konferencji Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej przedstawiał Maciej Jojczyk, radca prawny w kancelarii Brightspot.

1. Zwrócił uwagę, że obecnie operatorzy, którzy planują sprzedaż sieci mają korzystne rozwiązanie, jakim jest ustawa o fundacji rodzinnej, tj. mogą dokonać sprzedaży aktywów telekomunikacyjnych za pośrednictwem fundacji rodzinnej, co jest korzystne podatkowo.

A to dlatego, że fundacja rodzinna, korzystając ze zwolnienia podmiotowego z podatku dochodowego CIT, może bez podatku m.in. zbywać udziały i akcje, wynajmować nieruchomości czy też udzielać oprocentowanych pożyczek spółkom, w których ma udziały. Wniesienia sieci telekomunikacyjnej do fundacji rodzinnej musi jednak dokonać osoba fizyczna, niedziałająca w charakterze przedsiębiorcy, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o VAT, wniesienie mienia wchodzącego w skład przedsiębiorstwa będzie stanowiło nieodpłatne przekazanie towarów podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Co więcej, beneficjenci będący w tzw. zerowej grupie podatkowej wobec fundatora nie zapłacą również podatku dochodowego PIT od wypłaconych świadczeń z fundacji rodzinnej. Do tej grupy zalicza się jednak tylko najbliższych członków rodziny fundatora, tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Osoby uzyskujące świadczenia z fundacji rodzinnej, będące w dalszym pokrewieństwie z fundatorem, zapłacą 10 proc. lub 15 proc. podatku dochodowego od wypłaconych świadczeń.

Czy jednak takich transakcji Urząd Skarbowy nie zakwalifikuje jako spełniające przesłanki unikania opodatkowania?

Maciej Jojczyk zwrócił uwagę, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał już dwie korzystne opinie zabezpieczające. Szef KAS stwierdza w nich, że utworzenie fundacji rodzinnej, a następnie wniesienie do niej akcji i dokonanie ich sprzedaży, nie jest działaniem „sztucznym”, podejmowanym w celu unikania opodatkowania. W opiniach tych podkreślono, że samo uzyskanie korzyści podatkowej polegającej na tym, że fundacja rodzinna nie zapłaci żadnego podatku z tytułu sprzedaży akcji nie jest wystarczające do uznania, że mamy do czynienia z unikaniem opodatkowania.

2. Inną możliwością optymalizacji podatkowej przy sprzedaży sieci jest ulga holdingowa, która także daje możliwość całkowitego zwolnienia od podatku CIT od dochodów osiągniętych przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów posiadanych przez nią w spółce zależnej.

– Jednak w takim przypadku, aby skorzystać ze zwolnienia z CIT, konieczne jest, aby spółki uczestniczące w strukturze holdingowej spełniały – nieprzerwanie w okresie co najmniej 2 lat przed dniem poprzedzającym uzyskanie przychodów – określone warunki. Mówiąc krótko planując sprzedaż sieci, trzeba dwa lata wcześniej wydzielić taką spółkę – zastrzegł Maciej Jojczyk.

Ważne jest także, aby co najmniej 10 proc. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki posiadała bezpośrednio spółka-matka. Dodać też trzeba, że aby skorzystać z ulgi holdingowej, spółka holdingowa musi zgłosić właściwemu dla niej naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia co najmniej 5 dni przez dniem zbycia.

3. Innego rodzaju ciekawą opcją optymalizacji podatkowej przy prowadzeniu bieżącej działalności jest estoński CIT, z którego ciągle jeszcze korzysta niewielka grupa operatorów. Mechanizm działania tego podatku jest pozornie prosty. Tak długo, jak spółka nie zdecyduje o wypłacie zysku, tak długo nie musi płacić podatku dochodowego. Gdy zysk ze spółki zostanie wypłacony akcjonariuszom, udziałowcom lub wspólnikom, spółka zapłaci podatek na uproszczonych zasadach i uzależniony nie od dochodów spółki, a od wysokości wypłaty zysku. Mówiąc inaczej – podatnik nie płaci podatku dochodowego, dopóki osiągane przez spółkę zyski pozostają w spółce.

Stawka estońskiego CIT uzależniona jest od posiadania przez spółkę statusu tzw. „małego podatnika” lub „podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej”. Małym podatnikiem jest podmiot, którego przychody inne niż z zysków kapitałowych w poprzednim oraz bieżącym roku podatkowym nie przekroczyły równowartości kwoty 2 mln euro brutto. W przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego działalność stawka estońskiego CIT wynosi 10 proc. podstawy opodatkowania. Pozostali podatnicy zapłacą 20 proc. podstawy opodatkowania.

Na konferencji Maciej Jojczyk poruszył też kwestię przychodów z zysków kapitałowych z tytułu podziału spółki. W sektorze telekomunikacyjnym ma to coraz częściej miejsce, gdy np. wydziela się spółkę infrastrukturalną. Zwrócił uwagę, że neutralny podatkowo będzie taki podział, w ramach którego ze spółki dzielonej zostanie wydzielona do spółki przejmującej część majątku spełniająca warunki uznania za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tj. wystarczająca do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli powyższy temat Państwa zainteresował, zapraszamy do kontaktu.

REKLAMA