REKLAMA

Jakie zastrzeżenia ma CPPC do projektów POPC?

Centrum Projektów Polska Cyfrowa przypominała, że rok 2019 był półmetkiem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), natomiast realizacja projektów będzie trwać jeszcze do grudnia 2023 r. W związku z tym instytucja ta przygotowała raport Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta w okresie 01.01.2016-30.06.2020, który ma za zadanie przybliżyć beneficjentom POPC obszary obarczone szczególnym ryzykiem niekwalifikowania.

– Okazało się, że dzięki pełnej cyfryzacji procesów kontroli w CPPC większość czynności kontrolnych możemy prowadzić zdalnie – mówi Nela Tomas, dyrektor Departamentu Systemowego w CPPC.

Z raportu wynika, że w przypadku projektów 1.1 POPC (budowa sieci szerokopasmowych), CPPC przeprowadziła w latach 2017-2020 239 kontroli. Najwięcej w 2019 r., bo aż 104. Tylko w przypadku niespełna co czwartej kontroli (23 proc.) obyło się bez zastrzeżeń (dane dla trzech osi POPC).

W przypadku projektów 1.1 POPC najczęstsze uwagi dotyczyły:

  • zaleceń technicznych dotyczących spełnienia wymagań dla sieci NGA,
  • złożenia wniosku do CPPC o zmianę dokumentacji projektowej,
  • korekty wskaźników projektu, w celu aktualizacji wartości zakładanej do wartości możliwej do osiągnięcia w trakcie realizacji projektu (za uprzednią zgodą CPPC),
  • kontynuacja inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem,
  • intensyfikacji prac.

CPPC wskazuje też na najczęściej popełnianie błędy w projektach POPC. Jednym z nich jest realizacja projektu niezgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, np. opóźnienia w realizacji projektu w odniesieniu do przyjętych harmonogramów, zadań i kamieni milowych, zmiany w realizacji projektu wymagające zgody CPPC wprowadzane bez uzyskania takiej akceptacji. 

Pojawiał się też problem nieprawidłowego  zarządzanie projektem oraz braki w dokumentacji dotyczącej zarządzania, w tym m. in. brak powołania zespołów projektowych, brak dokumentów poświadczających nadzór nad projektem, niestosowanie zadeklarowanej w dokumentacji metodologii zarządzania. 

Innym kłopotem beneficjentów bywa nieprawidłowe wypełnianie dokumentów księgowych, finansowych i kadrowych, np. błędne opisy dokumentów finansowych lub ich brak, brak wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektu, brak dokumentów kadrowych dotyczących zaangażowania pracowników w realizację projektu, błędne wypełnianie wniosków o płatność, czy błędne zestawienie dokumentów. 

Okazuje się także, że niektóre z firm nieprawidłowo promują realizowane projekty lub nie robią tego w ogóle. 

Niektórym problemy stwarza pomiar wskaźników w projekcie. CPPC zwraca uwagę, że  bywa przeprowadzany niezgodnie z dokumentacją aplikacyjną – chodzi o  brak dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wskaźników, w przypadku projektów grantowych brak stałego monitoringu osiągania wskaźników w mikroprojektach.

Beneficjentom projektów 1.1 POPC CPPC zwraca uwagę na odstępstwa od wymagań dla sieci NGA-POPC, w tym brak nadmiarowości okablowania światłowodowego zgodnie z  warunkami technicznymi określonymi w „Wymaganiach dla sieci NGA-POPC”, brak odpowiedniej pojemności pola komutacyjnego zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w „Wymaganiach dla sieci NGA-POPC”. Zdarza się też, ze węzły dostępowe nie spełniają warunków technicznych określonych w „Wymaganiach dla sieci NGA-POPC” pod względem monitoringu dostępu.

Kardynalnym uchybieniem, które się niestety też zdarza, jest brak właściwego nadzoru nad zakupionym sprzętem – brak nr seryjnych i inwentaryzacyjnych, brak aktualnego zestawienia sprzętu zakupionego w ramach projektu, np. lokalizacja tabletów, robotów.

REKLAMA