REKLAMA

Jest nowy projekt rozporządzenia o Funduszu Szerokopasmowym

W RCL opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego.

Nowy akt prawny ma zastąpić rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 kwietnia 2021 r., które traci moc w październiku br. Dlatego też nowe rozporządzenie miałoby wejść w życie 22 października 2023 r.

Projektowane rozporządzenie określa warunki, tryb oraz beneficjentów wsparcia na działania polegające na: budowie lub przebudowie sieci szerokopasmowych; wykonywaniu przyłączy telekomunikacyjnych; zakupach usług telekomunikacyjnych i urządzeń multimedialnych dla najbardziej potrzebujących; organizacji lub udziale w szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe; dofinansowaniu lub finansowaniu funkcjonowania Koordynatora Szerokopasmowego.

 – Proponuje się, aby wsparcie na inwestycje mogło być udzielone wyłącznie na działania dotyczące użytkowników końcowych, którzy nie znajdują się w zasięgu nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i nie znajdą się w zasięgu takich sieci na zasadach komercyjnych w odpowiednim horyzoncie czasowym. Weryfikacja tych informacji następować będzie na podstawie publicznych baz danych o istniejących i planowanych sieciach szerokopasmowych  można przeczytać w uzasadnieniu.

Przy czym wsparcie na budowę lub przebudowę sieci szerokopasmowych będzie udzielane w oparciu o otwarty, przejrzysty, niedyskryminacyjny i konkurencyjny konkurs.

Projekt rozporządzenia określa też  warunki udzielania wsparcia na działania w obszarze popytu na usługi telekomunikacyjne i urządzenia multimedialne oraz w obszarze szkoleń z kompetencji cyfrowych.

W projekcie proponuje się m.in. nie stosować ograniczenia dochodowego do wsparcia udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe. Możliwe ma być również dofinansowanie organizacji takich szkoleń – pod warunkiem zapewnienia organizatora, że zostaną one zorganizowane w sposób zapewniające równy dostęp wszystkim potencjalnym zainteresowanym uczestnikom oraz przy pełnej nieodpłatności za udział.

Określono także warunki udzielania wsparcia polegającego na dofinansowaniu lub finansowaniu funkcjonowania koordynatora szerokopasmowego. W zamyśle projektodawcy nabory wniosków na dofinansowanie koordynatorów szerokopasmowych będą mieć uproszczony charakter, a jedynym warunkiem uzyskania wsparcia będzie zapewnienie, że koordynator szerokopasmowy został rzeczywiście wyznaczony, np. spośród pracowników wnioskującego urzędu gminy albo powiatu.

Fundusz Szerokopasmowy jest państwowym funduszem celowym. Jest zasilany m.in. przez dotacje z budżetu państwa. Celem Funduszu jest wspieranie podaży i popytu na usługi szerokopasmowego dostępu do szybkiego internetu.