Już niebawem operatorzy będą musieli blokować SMS-y mające znamiona smishingu i spoofingu

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że niebawem wejdą w życie przepisy ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, którą prezydent Andrzej Duda podpisał 29 lipca tego roku.  A wchodzą one w życie po upływie 30 dni od chwili ich ogłoszenia. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mieli od 6 do 12 miesięcy na wdrożenie proporcjonalnych rozwiązań przeciwdziałającym nadużyciom.

W ocenie resortu to milowy krok w zakresie naszego bezpieczeństwa w komunikacji elektronicznej, który ograniczy oszustwa, takie jak smishing (fałszywe SMS-y podszywające się pod wiadomość od kuriera, z banku czy instytucji publicznej) czy spoofing (podszywanie się pod numer telefonu zaufanej instytucji czy innej osoby, powiązany z próbą zastraszenia ofiary, wyłudzenia pieniędzy lub danych osobowych). Decydenci liczą, że dzięki wejściu w życie ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej zmniejszy się liczba fałszywych połączeń, SMS-ów oraz domen internetowych.

– Blokada na poziomie państwowym będzie chroniła nas wszystkich, a w szczególny sposób dzieci i seniorów, którzy nie zawsze potrafią rozpoznać zagrożenie. „to dobry dzień dla użytkowników nowych technologii, a zły dla oszustów – twierdzi minister Janusz Cieszyński.

– Zaproponowane rozwiązania skutecznie ograniczą podszywanie się pod instytucje zaufania publicznego – dodaje szef resortu cyfryzacji.

Podkreśla on, że to ważna ustawa, bo ostatnie lata przyniosły gwałtowny wzrost oszustw elektronicznych. Według danych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji szacunkowa wartość strat materialnych spowodowanych przez oszustwa związane z e-bankowością i phishingiem w 2022 r. wyniosła ponad 124 mln złotych.

Jak zauważa ministerstwo, skuteczna walka z cyberprzestępcami wymaga odpowiednich regulacji prawnych. A podpisana ustawa ograniczy oszustwa dokonywane za pomocą usług komunikacji elektronicznej.  

Ustawa określa nowe obowiązki  Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz CSIRT NASK – Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego.

Zespół CSIRT NASK będzie monitorował występowanie smishingu i przekazywał przedsiębiorcom telekomunikacyjnym wzorce wiadomości wyczerpującej znamiona tego przestępstwa.

Prezes UKE będzie natomiast prowadzić  wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych – w ten sposób ograniczymy możliwość podszywania się oszustów pod infolinie urzędów czy innych podmiotów.

Co ważne, wniosek o wpisanie numeru do wykazu będą mogły złożyć jednostki sektora finansów publicznych, banki, inne instytucje finansowe lub ubezpieczeniowe, ale też przedsiębiorcy telekomunikacyjni, rejestrując numery telefonów wykorzystywane przez nich na potrzeby biura obsługi klientów lub infolinii. Dzięki temu oszust, próbujący podszyć się pod bank czy urząd gminy wpisany do wykazu, w ogóle nie wykona fałszywego połączenia.

Chronione będą również nadpisy, czyli identyfikatory wiadomości SMS, używane zamiast numeru telefonu. Przykładem nadpisu jest „e-US” używany przez Krajową Administrację Skarbową. Wykaz nadpisów zastrzeżonych dla podmiotów publicznych, będzie prowadzony przez CSIRT NASK. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą blokować SMS-y z zastrzeżonymi nadpisami, które nie pochodzą od podmiotu publicznego.

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą zobowiązani do przeciwdziałania nadużyciom za pomocą różnorakich środków organizacyjnych i technicznych. Jednym z takich działań będzie blokowanie SMS-ów, które zawierają treści wyczerpujące znamiona smishingu oraz połączeń głosowych, których celem jest podszywanie się pod inną osobę lub instytucję.

Ustawa nakłada również nowe obowiązki na dużych dostawców poczty elektronicznej (dla co najmniej 500 tys. użytkowników lub podmiotów publicznych), którzy będą musieli stosować mechanizmy uwierzytelnienia SPF/DKIM/DMARC. Ograniczy to działania oszustów, którzy próbują podszyć się pod zaufane instytucje i wyłudzić dane od użytkowników poczty elektronicznej. Zmniejszy to także ilość ataków typu man in the middle, polegających na podsłuchiwaniu i modyfikacji wiadomości przesyłanych pomiędzy dwiema stronami bez ich wiedzy.