REKLAMA

KE ma już białą księgę pomysłów na wspólny unijny rynek telekomunikacyjny

Komisja Europejska przedstawiła w tzw. białej księdze (ang. white paper) zestaw możliwych działań mających na celu wspieranie rozwoju  infrastruktury cyfrowej na obszarze Unii Europejskiej. Sporo z nich dotyczy telekomunikacji. 

W przedstawionych dokumentach Bruksela podkreśla m.in., że UE musi czynić więcej, by w pełni wykorzystać potencjał jednolitego rynku cyfrowego w obszarze  telekomunikacji. W tym celu należy rozważyć wprowadzenie środków, które zapewniłyby prawdziwie równe warunki działania na całym obszarze UE oraz ponowne przemyślenie zakresu stosowania i celów obecnych ram regulacyjnych. Przy czym należy w tym uwzględniać konwergencję technologiczną między telekomunikacją a chmurą obliczeniową, które podlegają jednak różnym ramom regulacyjnym, a także potrzebę zapewnienia wszystkim operatorom inwestującym w infrastrukturę cyfrową możliwości korzystania ze skali niezbędnej do podejmowania ogromnych inwestycji. 

To wszystko prawdopodobnie musiałoby wiązać się z bardziej zharmonizowanym podejściem do procedur udzielania zezwoleń operatorom telekomunikacyjnym, bardziej zintegrowanym zarządzaniem widmem na szczeblu Unii oraz ewentualnymi zmianami w polityce hurtowego dostępu do sieci. Komisja może również rozważyć środki mające na celu przyspieszenie wyłączenia z eksploatacji sieci miedzianych do 2030 r. oraz wspieranie inicjatyw ekologicznych w telekomunikacji.

 – W Europie nadal mamy 27 krajowych rynków telekomunikacyjnych z różnymi strukturami sieci, różnymi poziomami zasięgu sieci, różnymi krajowymi systemami zarządzania widmem oraz różnymi regulacjami. Rozdrobnienie to stracona szansa gospodarcza. W białej księdze określiliśmy różne rozwiązania polityczne, które mają pomóc w stworzeniu jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych. To ważne, ponieważ potrzebujemy infrastruktury cyfrowej zapewniającej bezpieczną, szybką i niezawodną łączność dla wszystkich, wszędzie w Europie  – podkreśla unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.

W białej księdze  „Jak sprostać potrzebom Europy w zakresie infrastruktury cyfrowej?”, o której wspomina Margrethe Vestager,  przeanalizowano wyzwania, przed którymi stoi obecnie Europa przy wdrażaniu przyszłych sieci łączności oraz przedstawiono możliwe scenariusze przyciągania inwestycji, wspierania innowacji, zwiększania bezpieczeństwa i urzeczywistnienia prawdziwego jednolitego rynku cyfrowego.

Według Brukseli, ważne będzie także lepsze wykorzystanie synergii między istniejącymi inicjatywami, takimi jak IPCEI (Important Project of Common European Interest) dotycząca infrastruktury chmury obliczeniowej i usług nowej generacji, a programami finansowania, takimi jak „Łącząc Europę” i „Cyfrowa Europa”. Być może niezbędne byłoby tu powołanie ciała koordynującego  działania  na rzecz inteligentnych sieci i usług, by wesprzeć tworzenie wspólnego ekosystemu łączności i obliczeń. 

Oddzielny dokument porusza kwestię bezpieczeństwa i odporności infrastruktury kabli podmorskich. Przewiduje on szereg inicjatyw na szczeblu krajowym i unijnym w celu poprawy bezpieczeństwa i odporności kabli podmorskich. Zdaniem KE pomóc w tym może lepsza koordynacja działań w tym zakresie w całej UE, zarówno pod względem zarządzania, jak i finansowania.

Biała księga „Jak sprostać potrzebom Europy w zakresie infrastruktury cyfrowej?”