REKLAMA

KIKE: niewielu lokalnych ISP będzie w stanie podźwignąć ciężar inwestycji w FERC/KPO

Jedynie 16,4 proc. ankietowanych lokalnych operatorów telekomunikacyjnych z sektora MSP zadeklarowało potencjał finansowy wystarczający do udziału w konkursie FERC/KPO na budowę sieci szerokopasmowych – tak wynika z badania ankietowego dot. potencjału finansowego MŚP, które zrealizowała Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej z Fundacją Nasza Wizja. Połowa badanych ISP deklaruje zdolność do inwestycji w wysokości maks. 5 mln zł.

Badanie przeprowadzono w kwietniu i maju za pomocą kwestionariusza internetowego, w którym operatorów poproszono o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: „Podaj maksymalną kwotę projektu lub projektów jaką Twój podmiot jest w stanie zrealizować w ciągu najbliższych 3 lat z dofinansowaniem 80 proc. (wkład własny + dofinansowanie netto, wpisana kwota powinna zawierać sumę wkładu własnego i dofinansowania bez VAT)”.

W sumie zebrano 61 wypełnionych ankiet, co w ocenie KIKE stanowi znaczącą i reprezentatywną próbę dla środowiska operatorskiego.

Według izby reprezentującej środowisko lokalnych ISP wyniki badania wskazują, że dalsze forsowanie przez stronę publiczną proponowanej wielkości obszarów konkursowych prowadzić będzie – w świetle zrealizowanego badania ankietowego – do marnotrawienia potencjału ponad 1/5 polskiego rynku telekomunikacyjnego, reprezentowanego przez mniejszych operatorów, działających od wielu lat na terenach najbardziej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Z  szacunków KIKE wynika bowiem, iż maksymalnie 350 operatorów posiada potencjał (nie tylko finansowy, ale też kadrowy, techniczny i w zakresie doświadczenia), pozwalający im na udział w naborze FERC/KPO. Wartość ta odpowiada liczbie MIŚOT, którzy skorzystali ze wsparcia w poprzednich perspektywach finansowych UE, tj. z programów 8.4 POIG, II.2 PO RPW i 1.1 POPC.

Przeniesienie wyników badania ankietowego na próbę 350 operatorów wskazuje, iż zaledwie 57 z nich (tj. wspomniane 16,4 proc.) mogłoby przy obecnie planowanej wielkości obszarów konkursowych realnie myśleć o starcie w naborze FERC/KPO. Przekłada się to na maksymalny wysiłek finansowy rzędu 1,42 mld zł (57 firm x 25 mln średniego szacowanego zaangażowania), co stanowi 15,7 proc. alokacji naboru (2 mld EUR, czyli ok. 9 mld zł).

A jak wskazuje KIKE, zgodnie z danymi raportu UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego z 2022 roku, udział sektora MŚP w rynku operatorskim wynosi 36,3 proc. W efekcie, planowany kształt naboru nie tylko de facto wyklucza ok. 290 operatorów z udziału w nim, ale też marnotrawi potencjał 20,6 proc. rynku.

– Potencjał ten, właściwie wykorzystany (tj. na mniejszych obszarach o wielkości gminy) mógłby przyczynić się do objęcia zasięgiem szerokopasmowego internetu ok. 300 tys. gospodarstw domowych (tj. 20 proc. z 1,5 mln białych punktów adresowych, zgodnie z wykazem przedstawionym w lutym 2023 przez CPPC) – wskazuje KIKE.