REKLAMA

KNF nakłada 1 mln zł kary na niewiarygodnego Mediatela

Aktualizacja 06.03 12:26

3. marca br. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzje (pkt.6), które w praktyce stanowią potwierdzenie zaskarżonej przez Mediatel decyzji z grudnia 2019 r. o nałożeniu kar pieniężnych i wykluczeniu akcji spółki z giełdowego obrotów. Formalnie Komisja uchyliła poprzednią decyzję w części dotyczącej kary w wysokości 600 tys. zł oraz wykluczenia akcji z obrotu, ale na tym samym posiedzeniu podjęła nową decyzję o nałożeniu identycznych kar na spółkę. Grudniowa decyzja o nałożeniu dwóch kolejnych kar o łącznej wartości 400 tys. zł została przez KNF utrzymana. Wykluczenia akcji Mediatela w obrotów nastąpi w ciągu 30 dni.

– ł.d.

---

Komisja Nadzoru Finansowego nie miała żadnych wątpliwości, że  spółka Mediatel dopuściła się szeregu nieprawidłowości jako spółka publiczna, której akcje notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych i jednogłośnie  nałożyła na operatora w sumie 1 mln zł kar. Lista wykroczeń jest długa i sięga kilka lat wstecz.

KNF ukarał Mediatel: 

  • Karą pieniężną w wysokości 300 tys. zł za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku, skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015, raportu rocznego za rok 2015 oraz nieterminowe przekazanie 3 raportów okresowych.
  • Karą  pieniężną w wysokości 100 tys. zł za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku.
  • Karą  pieniężną w wysokości 600 tys.  zł  oraz karę wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016 i raportu rocznego za rok 2016 oraz nieterminowe przekazanie 8 raportów okresowych i nieprzekazanie 5 raportów okresowych.

Wśród naruszeń KNF  wymienia m.in. brak przeklasyfikowania zobowiązania z tytułu pożyczki inwestycyjnej w jednym ze sprawozdań, brak oszacowania dotyczący aktywów Hawe Telekom (spółki zależnej Mediatela), nieujawnienie odpisu w związku z utratą wartości tej spółki, błędy w rozliczeniach dotyczących umów leasingowych i wiele  innych.

W ocenie KNF na dziś Mediatel nie daje rękojmi należytego wypełniania obowiązków informacyjnych w przyszłości. Dlatego wykluczenie papierów wartościowych Mediatela z obrotu na rynku regulowanym doprowadzi do wyeliminowania z rynku podmiotu, który nie gwarantuje wypełniania obowiązków informacyjnych związanych z publikowaniem raportów okresowych w przyszłości oraz, który w istotny sposób naruszył obowiązujące przepisy prawa.

– Wyeliminowany podmiot zagraża bezpieczeństwu obrotu i prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego. Wykluczenie ma na celu przede wszystkim ochronę interesów inwestorów – podkreśla KNF.