KNF nakłada 1 mln zł kary na niewiarygodnego Mediatela

Komisja Nadzoru Finansowego nie miała żadnych wątpliwości, że  spółka Mediatel dopuściła się szeregu nieprawidłowości jako spółka publiczna, której akcje notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych i jednogłośnie  nałożyła na operatora w sumie 1 mln zł kar. Lista wykroczeń jest długa i sięga kilka lat wstecz.

KNF ukarał Mediatel: 

  • Karą pieniężną w wysokości 300 tys. zł za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku, skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015, raportu rocznego za rok 2015 oraz nieterminowe przekazanie 3 raportów okresowych.
  • Karą  pieniężną w wysokości 100 tys. zł za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku.
  • Karą  pieniężną w wysokości 600 tys.  zł  oraz karę wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016 i raportu rocznego za rok 2016 oraz nieterminowe przekazanie 8 raportów okresowych i nieprzekazanie 5 raportów okresowych.

Wśród naruszeń KNF  wymienia m.in. brak przeklasyfikowania zobowiązania z tytułu pożyczki inwestycyjnej w jednym ze sprawozdań, brak oszacowania dotyczący aktywów Hawe Telekom (spółki zależnej Mediatela), nieujawnienie odpisu w związku z utratą wartości tej spółki, błędy w rozliczeniach dotyczących umów leasingowych i wiele  innych.

W ocenie KNF na dziś Mediatel nie daje rękojmi należytego wypełniania obowiązków informacyjnych w przyszłości. Dlatego wykluczenie papierów wartościowych Mediatela z obrotu na rynku regulowanym doprowadzi do wyeliminowania z rynku podmiotu, który nie gwarantuje wypełniania obowiązków informacyjnych związanych z publikowaniem raportów okresowych w przyszłości oraz, który w istotny sposób naruszył obowiązujące przepisy prawa.

– Wyeliminowany podmiot zagraża bezpieczeństwu obrotu i prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego. Wykluczenie ma na celu przede wszystkim ochronę interesów inwestorów – podkreśla KNF.