AKCJA SPOŁECZNA

Koba ze wzrostem przychodów i kosztów

Blisko 17 mln zł przychodów miała w ostatnim (zakończonym) okresie rozliczeniowym białostocka sieć telekomunikacyjna Koba. Nietypowo dla polskich przedsiębiorstw spółka rozlicza się okresie od lipca do końca czerwca następnego roku.

W minionym okresie 63 proc. przychodów ze sprzedaży usług przez Kobę przypadło na dostęp do internetu, 3 mln zł na telewizję, 4 proc. na usługi telefoniczne i 11 proc. na inne kategorie usług. W porównaniu do poprzedniego okresu ta struktura sprzedaży niemal nie uległa zmianie.

W okresie 2018/2019, obok wspomnianych wyżej przychodów, Koba zanotowała 6,6 mln zł dodatniego wyniku EBITDA, 851 tys. zł zysku operacyjnego oraz 369 tys. zł zysku netto. Przy wzroście przychodów (+ 9 proc.) i wciąż dodatnich wynikach finansowych spółka odnotowuje ich pogorszenie. Wynika to przede wszystkim ze stałego wzrostu kosztów – głównie usług obcych i wynagrodzeń.

Na wyniki finansowe spółki wpływają również forsowne inwestycje, w tym realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego Koba jest dużym beneficjentem. W minionym okresie spółka wydała na inwestycje 19 mln zł – cztery razy więcej, niż w okresie 2017/2018. Koba finansuje rozwój środkami własnymi, wpływami z dotacji POPC oraz kredytami i pożyczkami. Wartość tych ostatnich wyniosła ponad 7 mln zł. W efekcie obsługa zadłużenia kosztowała spółkę 2,8 mln zł wobec 434 tys. zł w poprzednim okresie.

Na koniec okresu Koba miała 36 mln zł zobowiązań i rezerw na zobowiązania z czego, co prawda, ponad 23 mln zł przypadało na rozliczenia międzyokresowe, ale 5 mln zł również na zobowiązania długoterminowe (x 2), a 8 mln zł na zobowiązania krótkoterminowe (x 3,6).

Spółka zatrudnia ponad 100 osób. Na bieżący okres rozliczeniowy planuje wdrożenie systemu ERP.

Sprawozdanie finansowe Koba Sp. z o.o. za okres 07.2018-06.2019 (ZIP XML)
Nota dodatkowa do sprawozdania finansowego Koba Sp. z o.o. za okres 07.2018-06.2019 (PDF)
Sprawozdanie z działalności Koba Sp. z o.o. w okresie 07.2018-06.2019 (PDF)